Název projektu: Současnost a trendy v BOZP z pohledu osob odborně způsobilých v prevenci rizik
Číslo projektu:
Doba řešení: od 1. 3. 2016
do 30. 6. 2017
Poskytovatel: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Účastníci projektu:

<p>Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.</p>

Kontaktní osoba: RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D.
Anotace:

Tento projekt realizovaný Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. se zaměřil na analýzu aktuálního stavu v oblasti poskytování služeb v BOZP a na názory osob odborně způsobilých v prevenci rizik (dále jen „OZO PRE“) na vybraná aktuální témata týkající se jejich práce. Sběr dat proběhl prostřednictvím čtyř dotazníkových šetření, do něhož se zapojilo celkem 174 respondentů. Jednalo se zejména o účastníky vzdělávacích akcí organizovaných buď ZÚBOZ, anebo partnerskou společností 3M Česko v uvedeném období. 

Šetření se zaměřilo na témata související s:

  • potřebným vzděláním, resp. udržováním znalostí OZO PRE,
  • mzdovým oceněním práce OZO PRE,
  • materiálně-technickým zázemím OZO PRE potřebným pro jejich práci,
  • výměnou zkušeností a informací mezi OZO PRE,
  • spolupráci s oblastními inspektoráty práce

a v neposlední řadě také na zkušenosti se změnami na trhu poskytování služeb v oblasti BOZP od vypuknutí hospodářské krize (cca r. 2008). Celkem bylo respondentům položeno 24 otázek, jejichž odpovědi byly následně sdruženy do čtyř oblastí:

  • Struktura respondentů.
  • Problematika vzdělání OZP PRE a dalšího profesního doškolování.
  • Náročnost práce OZO PRE a související mzdové ocenění.
  • Vývoj na trhu a vztahy mezi OZO PRE.

Jedná se o unikátní výzkum, který nebyl doposud v ČR realizován. 

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 0,0%

Výstupy z projektu:

Souhrnná výzkumná zpráva: