Ing. Jakub Marek, MSc.

Absolvent Fakulty bezpečnostního inženýrství.Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, oboru bezpečnost práce a procesů.

V letech 2008-2012 pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., kde od roku 2012 zastával funkci vedoucího oddělení prevence rizik a ergonomie. Až do svého odchodu byl také členem Rady VÚBP. V rámci svého působení ve VÚBP byl řešitelem nebo spoluřešitelem výzkumných projektů z oblasti prevence rizik, ergonomie, spolehlivosti lidského činitele a prevence závažných havárií. V oblasti prevence rizik, ergonomie, bezpečnost strojních zařízení, stavebnictví a lesnictví pravidelně přednášel na odborných kurzech, přípravných kurzech pro získání odborné způsobilosti v prevenci rizik a výkon koordinátora BOZP na staveništi, odborných seminářích a konferencích. V letech 2013-2018 pracoval Úřadu městské části Praha 5, kde se komplexně věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví ve školských zařízeních. Od roku 2019 pracuje ve firmě ERGOWORK s.r.o. poskytující odborné služby  v oblasti BOZP a PO.

Je členem České ergonomické společnosti (ČES). Přednášel na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v předmětu Teorie rizik, na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU v Ostravě v předmětu Inženýrská ergonomie, na Vysoké škole Karla Engliše v Brně v předmětu Management v BOZP. Je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti z prevence rizik, pro činnost koordinátora BOZP na staveništi a z požární ochrany. V roce 2018 byl jmenován soudním znalcem v oboru bezpečnost práce se specializací na aplikovanou ergonomii, bezpečnost práce bezpečnost práce ve školství, zabezpečení školských objektů, areálů a sportovišť.

Odborné i laické veřejnosti je znám nejen díky své publikační činnosti, která zahrnuje mimo jiné také 5 monografií. Mezi nejznámější tituly patří Základy aplikované ergonomie, Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením, Stavebnictví: Prevencí proti úrazům a Bezpečnost práce při těžbě dříví.