Na této stránce můžete nalézt odkazy na nejrůznější veřejně dostupné aplikační nástroje vhodné pro použití v praxi.

Aplikace Autor Anotace
Software MEHODIS ZÚBOZ, z.ú. Software MEHODIS je nástroj pro praktické použití integrované metodiky MEHODIS, která byla vyvinuta na základě dlouholetého aplikovaného výzkumu. Metodika vychází z původní dotazníkové metody MEHOD (Metoda ergonomického hodnocení dozoren), k níž byla integrována metoda TESEO (Tecnica Empirica Stima Errori Operator). Tyto metody také představují jednotlivé části ergonomické analýzy, které na sebe navazují. Použitím metodiky MEHODIS v praxi lze získat informaci o kvalitě ergonomického řešení hodnoceného řídicího centra a o možném selhání operátorů v důsledku účinků zde existujících ergonomických rizik.
3M Safety Portál 3M Česko, spol. s r.o. Interaktivní on line nástroj pro správný výběr osobních ochranných pracovních prostředků z produktových řad společnosti 3M Česko. Řešení pro ochranu dýchacích orgánů, hlavy, zraku, těla či sluchu 3M doplňuje i řešení ze strany partnerů.
Software MIPS VÚBP, v.v.i. Softwarový nástroj MIPS, je databázovým nástrojem umožňujícím provádět analýzu příčin selhání lidského činitele v plné šíři metody MIPS. Jeho využití lze shledávat zejména během vyšetřování mimořádných událostí, kdy je potřeba rychle určit hlavní příčiny vzniklé události a prověřit, kdo z provozního personálu se na vzniku a rozvoji nehody podílel. Proto i požadavky na softwarové řešení byly takové, aby nástroj umožňoval snadné ovládání bez složitých operací, které by vyžadovali náročné školení obsluhy.
Software Modul HTA 1.1 VÚBP, v.v.i. Softwarový nástroj určený pro tvorbu případně úpravu již vytvořeného úkolového diagramu a nabízí podklady pro tvorbu textového výstupu „Popis návrhů“ podle požadavků metody HTA. Tato metoda slouží pro analýzu slabých míst pracovního systému s důrazem na spolehlivost lidského činitele „před tím, než se něco stane“. Původně byla určená zejména pro zpracovatele tzv. bezpečnostní dokumentace v rámci prevence závažných havárií, ale postupně se ukázalo, že tato metoda umožňuje natolik obecné aplikace, že ji lze využít i pro potřeby prevence pracovních rizik v oblasti BOZP.
Software Analýza HTA-PHEA VÚBP, v.v.i. Hlavním cílem Analýzy HTA-PHEA poskytnout uživateli nástroj pro zpracování analýzy chybování lidského činitele pomocí integrované metody HTA-PHEA. Aplikace umožňuje vytvářet a upravovat úkolové diagramy analýzy úkolů pomocí metody HTA (Hierarchical Task Analysis). A na základě této analýzy pak jednoduše definovat provedení odhadu specifických chyby lidského činitele, jež se mohou vyskytnout při plnění uvažovaného subúkolu, metodou PHEA (Predictive Human Error Analysis).
Převodník pro výpočet teploty vlhkého teploměru Martin Kotek Jednoduchý on line převodník pro výpočet teploty vlhkého teploměru potřebný pro stanovení tepelné pohody osob pracovním prostředí pomocí WBGT indexu.
Software MRT Analysis 3.7 Vladimír Zmrhal Program umožňuje sledování rozložení střední radiační teploty (operativní teploty) v uzavřeném prostoru. S použitím programu lze střední radiační teplotu tr (MRT) vyhodnotit ve formě “izomap“ v libovolně zvolené rovině prostoru.
SW pro výpočet tepelné zátěže klimatizovaného prostoru Vladimír Zmrhal Výpočetní program pro stanovení tepelné zátěže klimatizovaného prostoru s uvažováním akumulace tepla do stěn podle teorie prof. J.Chyského a ČSN 73 0548.
Software Tepelný komfort 2.1 Vladimír Zmrhal Program umožňuje stanovit ukazatele tepelné pohody PMV (tepelný pocit) a PPD (předpokládaný počet nespokojených osob) a lokálních kritérií tepelného komfortu DR (stupeň obtěžování průvanem) a asymetrii radiační teploty. Výpočet kritérií PMV, PPD a DR je realizován podle ČSN EN ISO 7730 a výpočet asymetrie radiační teploty podle ČSN EN ISO 7726. Program umožňuje i výpočet operativní teploty.
Software Bilance vlhkosti v obytném prostředí Vladimír Zmrhal Program pro výpočet relativní vlhkosti v obytném prostředí při zadané vlhkostní zátěži.
Software Tepelná zátěž 1.01 Vladimír Zmrhal Program slouží k výpočtu tepelné zátěže klimatizované místnosti na základě okrajových podmínek: klimatických dat v podobě extrémního návrhového dne, polohy lokality, stavebně technického popisu objektu, skladby jednotlivých konstrukcí a vnitřních tepelných zisků. Výpočet zahrnuje řešení nestacionárního vedení tepla ve stavebních konstrukcích zpřesněnou metodou admitance, řešení prostupu sluneční radiace zasklením, výpočet difúzní radiace s použitím podrobného anizotropního modelu oblohy a jiné.
ALOHA 5.4.4 US EPA Výpočetní program je nástroj určený pro modelování projevů havarijních situací spojených s únikem nebezpečné chemické látky ze zařízení. Zahrnuje modely pro šíření tepelné radiace, účinky požáru, výbuchu a rozptyl plynů. Výstup modelu je jak textový, tak i grafický v podobě dosahu zraňujících následků. Program je validní jen pro čisté a vzájemně nereagující (uniklé) látky, kterých lze v databázi chemických látek nalézt více jak 1600.
CAMEO Chemicals version 2.4.1 rev 3. NOAA Databázový systém obsahující informace o více než 4000 čistých chemických látkách. Nástroj je součástí softwarové sady CAMEO Software Suite a je k dispozici jak v podobě on line webové stránky tak i jako aplikace ke stažení.
Databáze chemických látek EUROCHEM EuroChem Group Portals Databáze chemických látek obsahující informace o bezpečnostní klasifikaci více jak 120.000 chemických látek. Databáze zahrnuje detailní popis látek (názvy látek, chemické vzorce, identifikační čísla – CAS, EINECS, indexová čísla, vlastnosti látek – toxikologické, chemicko-fyzikální, transportní vlastnosti, produkty výrobců chemických látek, vzory etiket atd.), stanovené značení obalů výrobků obsahující tyto látky a také příslušné bezpečnostní listy. Součástí portálu EUROCHEM je aplikace CHEMAX, která nabízí rozšířenou funkčnost pro práci s databází – tisk etiket s bezpečnostním značením pro libovolnou chemikálii, evidence chemikálií a bezpečnostních listů.