Informace o Portálu BOZP

 

Portál BOZP je informační bází primárně určenou pro odborníky pracující v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jehož účelem je posloužit jako poznatková základna a odborná podpora při vedení agendy techniků BOZP v rámci řešení úkolů při prevenci rizik na pracovištích. Nejedná se tedy o zpravodajský portál ani o počítačový program či lhůtník, nýbrž o platformu určenou pro širší okruh uživatelů určenou pro sdílení specializovaných dat. Na vývoji konceptu a obsahu Portálu BOZP se podílela řada specialistů, včetně soudních znalců a předních vědeckých pracovníků, což garantuje kvalitu zde uváděných informací a současně vytváří předpoklad pro široké využití tohoto nástroje. Kromě teoretických prací a doporučených odborných (studijních) zdrojů budou do struktury Portálu BOZP postupně zahrnovány také data a materiály dodané samotnými uživateli, jakými jsou například ověřené postupy správné praxe, vzorové dokumenty BOZP, fotodokumentace či vlastní zkušenosti z průběhu kontrol inspekčních orgánů.

Jelikož je účelem Portálu BOZP sloužit také jako platforma pro sdílení názorů, naleznete zde i diskusní fórum, které poskytuje prostor pro vzájemný transfer zkušeností a poznatků mezi odborníky z praxe. Portál BOZP může dobře posloužit také těm uživatelům, kteří hledají odpovědi na konkrétní otázky v souvislosti s řešením dílčích problémů z oblasti BOZP. Na zaslané dotazy odpovídají erudovaní odborníci jak z řad členů redakční rady tak i dalších externích spolupracovníků.

Pro uživatele z řad podniků či osob poptávajících odborníka na prevenci rizik nebo koordinátora BOZP na staveništi, nabízí Portál BOZP využití on line databáze prověřených specialistů s platnými osvědčeními o odborné způsobilosti v oblasti prevence rizik nebo požární ochrany. V případě registrovaných specialistů, kteří jsou také členy České asociace pro prevenci rizik, může Portál BOZP na vyžádání dodat i jejich referenční listy, které vydává Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. Ve spolupráci s uvedenou organizací nabízí Portál BOZP pomoc také při řešení složitých odborných problémů či právních kauz. Rádi zprostředkujeme kontakt na nejvhodnějšího specialistu na danou problematiku a ve spolupráci s Komorou soudních znalců ČR jsme schopni také doporučit erudovaného soudního znalce.

Snahou Portálu BOZP je být dobrým pomocníkem pro každého, kdo hledá pomoc, radu nebo prověřené odborné zdroje v rámci systémového řízení pracovních rizik, zlepšování kvality pracovních podmínek a péči o pracovní prostředí. Portál BOZP si však neklade za cíl suplovat roli veřejného poradenství poskytovaného orgány státního odborného dozoru či podávat jakýkoli výklad právních předpisů. Rádi se však podělíme o zkušenosti a názory jak členů redakční rady, tak i našich registrovaných uživatelů, neboť hlavním účelem je podpořit vzniku sítě specialistů v oblasti BOZP.

S ohledem na dodržení autorských práv jsou některé vybrané soubory (vzorová dokumentace BOZP, fotodokumentace a další) k dispozici pouze registrovaným uživatelům, kteří mohou do nich nahlížet a využívat jejich obsah jen v omezeném rozsahu. Ukládat a stahovat všechny datové soubory a používat veškerých funkcionalit Portálu BOZP bez omezení jsou oprávněni pouze řádní členové České asociace pro prevenci rizik, kteří při svém přijetí písemně deklarují souhlas s podmínkami členství a pravidly využívání sdílených dat.

Partnerem Portálu BOZP je Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, která jeho vývoj podpořila v rámci řešení projektu 5.1 SPTP02/026 „Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

 

oppi_logo