Všeobecné smluvní podmínky užívání Portálu BOZP

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetového Portálu BOZP (dále jen Portál) je společnost ERGOWORK s.r.o., IČ: 242 14 566, se sídlem Raichlova 2659/2, 155 00 Praha 5 (dále jen „Provozovatel“). Portál je provozován ve spolupráci se Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., který je odborným partnerem.

Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá služeb Provozovatele nebo která se zaregistrovala jako uživatel Portálu (dále jen Uživatel).

Služby nabízené Provozovatelem spočívají v ukládání informací poskytnutých Provozovatelem nebo Uživatelem ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a jejich zpřístupnění dalším Uživatelům dle jejich oprávnění daných těmito Podmínkami.

Informace poskytnuté Uživatelem a jím k tomu účelu zaslané na Portál (např. nahrané soubory) jsou Provozovatelem uloženy v úložném prostoru Portálu, který je přístupný podle těchto Podmínek.

Uživatelé mají možnost využívat služeb anonymně nebo adresně, na základě registrace (tj. řádného vyplnění registračního formuláře). Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele. Podmínkou registrace je rovněž akceptace těchto Podmínek. Pro první přihlášení zvolí Uživatel své přihlašovací jméno a heslo, které bude používat pro každé další přihlášení pro přístup do těch částí Portálu určených pro registrované Uživatele.

Práva a povinnosti Uživatele

Služby nabízené Provozovatelem může využívat:

 • Uživatel, který se nezaregistroval (dále jen „Neregistrovaný uživatel“)
 • Uživatel, který se zaregistroval, ale není řádným členem České asociace pro prevenci rizik (dále jen „Registrovaný uživatel“)
 • Uživatel, který se zaregistroval a zároveň je řádným členem České asociace pro prevenci rizik (dále jen „Člen“)

Neregistrovaný uživatel má právo využívat služeb:

 • přístup k veřejným informacím (novinky apod.),
 • náhled do diskusního fóra,
 • náhled do struktury databází, které jsou součástí portálu,
 • stahovat vybrané nahrané soubory,

Registrovaný uživatel má právo využívat služeb:

 • přístup k veřejným informacím (novinky apod.),
 • aktivní účast v diskusním fóru,
 • přístup do struktury databází, které jsou součástí portálu,
 • stahovat vybrané nahrané soubory,
 • nahrávat soubory,
 • vstup do sekce otázky a odpovědi,
 • využívání partnerských programů Provozovatele.

Člen má právo využívat služeb:

 • přístup k veřejným informacím (novinky apod.),
 • aktivní účast v diskusním fóru,
 • přístup do struktury databází, které jsou součástí portálu,
 • stahovat všechny nahrané soubory ve všech dostupných formátech,
 • nahrávat soubory,
 • vstup do sekce otázky a odpovědi,
 • využívání partnerských programů Provozovatele.

Při nahrávání souborů je Uživatel povinen vyplnit informační list, sloužící Provozovateli k identifikaci Uživatele i vkládaného souboru. V informačním listu je Uživatel povinen vyplnit všechny v něm uvedené údaje, bez jejichž vyplnění nebude možné příslušný soubor odeslat k návrhu na vložení Provozovateli. V informačním listu Uživatel vyplní následující informace: jméno a příjmení, název nahrávaného souboru, oborové zaměření (viz přiložený rozdělovník) a stručnou specifikaci obsahu. Název nahraného souboru nesmí obsahovat vulgarizmy nebo výrazy, které odporují čl. 2.6. těchto Podmínek. Nebude-li takový název odpovídat podmínkám uvedeným v předchozí větě nebo bude-li jinak obsahově či graficky nevhodný, vyhrazuje si Provozovatel právo na změnu jeho znění.

Obsah souborů ukládaných Uživatelem na portál nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky. Je zakázáno ukládat soubory, které zejména:

 • porušují autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová,
 • podněcují k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,
 • podporují nebo propagují hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka,
 • obsahují výhružky jiným osobám nebo skupině osob usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, anebo které obsahují části, jež hanobí národ, rasu, třídu, etnickou skupinu, přesvědčení či vyznání, anebo které podporují hnutí směřující k výše uvedeným aktivitám,
 • podněcují k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalují trestný čin,
 • zobrazující týrání zvířete,
 • umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu,
 • obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje násilí či neúcta k člověku,
 • obsahují poplašnou zprávu,
 • obsahují nepravdivý údaj o jiné osobě, který je způsobilý značnou měrou ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jí jinou vážnou újmu,
 • propagují jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Provozovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Provozovatele nebo registrovaných uživatelů Portálu,
 • porušují zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti, poštovní či telekomunikační tajemství či porušují nebo ohrožují obchodní tajemství třetí osoby,
 • poskytují některé identifikační údaje osobní povahy ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Uživatel je oprávněn využívat cizí informace dostupné na Portálu pouze pro svou osobní potřebu. Cizí informace nesmí Uživatel dále šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu subjektu, kterému náleží k příslušným informacím potřebná práva a není oprávněn zasahovat do práv subjektů, která jim k informacím náležejí (např. práva autorská, průmyslová, osobnostní, obchodní).

Uživatel nesmí pozměňovat obsah Portálu ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích.
Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje (např. úmyslně či z nedbalosti), umožňující přistup na jeho uživatelský účet, třetí osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

Uživatel nesmí v rámci Portálu vkládat nebo zasílat jakýmkoliv způsobem nevyžádaná obchodní sdělení („spam“). Obchodní sdělení a reklamu může Uživatel umisťovat na Portál pouze prostřednictvím Provozovatele za podmínek uvedených v čl. 3.1 a 3.2.

Vkládání příspěvků do diskusního fóra se řídí následujícími pravidly:

 • uživatel je povinen psát své příspěvky ve vší slušnosti k danému tématu, respektovat lidskou důstojnost a dále dodržovat ustanovení bodu 2.6. těchto podmínek,
 • je zakázáno používat vulgarismy či hrubým způsobem napadat jiné diskutující,
 • je zakázáno využívat diskusní fórum k propagování neoprávněné reklamy, viz bod 3.3.,
 • diskuse nejsou určeny pro zveřejňování dotazů zařazených do jiných sekcí portálu,
 • je zakázáno provádět spamování a záměrné grafické zvýrazňování textů (např. celý text velkými písmeny) na úkor ostatních přispívajících,
 • je zakázáno umisťovat příspěvky, které nesouvisí s problematikou Portálu,
 • Provozovatel Portálu nenese žádnou zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků,
 • při opakovaném porušování bodu 3.5. si provozovatel vyhrazuje právo odepřít Uživateli právo nadále se aktivně účastnit diskusního fóra.

Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel odpovídá v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za obsah informací nahraných Uživatelem na Portál pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil všechny kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Provozovatel může informovat formou reklamních sdělení umístěných na veřejně přístupných místech portálu o svých službách, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Provozovatelem ve smluvním vztahu, a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí.

Uveřejňování reklamy je vyhrazeno Provozovateli. Uživatel nesmí vkládat na portál jakoukoliv skrytou reklamu či reklamu třetích osob.
Provozovatel není povinen na informace vložené na Portál Uživatelem jakkoliv reagovat. Je však oprávněn kontrolovat obsah informací vkládaných Uživatelem na Portál, zejména pak jde-li o zvukové, obrazové či textové soubory.

Provozovatel si vyhrazuje právo neuložit či nepřenést informaci Uživatele, vymazat ji z Portálu či ji znepřístupnit ostatním Uživatelům a to z jakéhokoliv důvodu, zejména pakliže zjistí, že tyto informace:

 • porušují či mohou být způsobilé porušit platné právní předpisy,
 • jsou nepřesné, nesrozumitelné či neúplné,
 • neodpovídají kontextu ostatních informací uložených na Portále nebo jsou v rozporu s účelem Portálu,
 • porušují tyto Podmínky.

V rámci provozu diskusního fóra si Provozovatel vyhrazuje právo na smazání příspěvku Uživatele, pokud uzná jeho obsah za právně, eticky nebo mravně nevhodný.

Provozovatel se zavazuje chránit veškeré údaje Uživatele, získané při registraci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tím není dotčena povinnost Provozovatele poskytnout informace o Uživateli, který na Portál nahraje soubory s protiprávním obsahem, orgánům činným v trestním řízení v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel je oprávněn zveřejňovat, i jinak než prostřednictvím Portálu (např. v reklamě), statistické a jiné údaje o Portále a jeho službách, včetně zveřejňování a šíření Provozovatelem vybraných informací za účelem propagace Portálu či Provozovatele. K uvedenému účelu poskytuje Uživatel Provozovateli nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou, dále převoditelnou, licenci ke všem způsobům užití informace, přičemž Provozovatel je oprávněn informaci upravit v rozsahu nezbytném pro zveřejnění či šíření a spojit ji případně s jiným dílem. Provozovatel není povinen licenci využít. Odměna za licenci je považována za uhrazenou formou poskytnutí prostoru k uložení informace na Portál.

Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost služeb Portálu a rychlost připojení.

Portál není určen pro zálohování dat Uživatelů. Provozovatel neprovádí zálohu dat vložených Uživatelem a není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou takových dat.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou služby Portálu poskytovány bezplatně, omezuje se odpovědnost Provozovatele na závazek vyvinout maximální úsilí, které lze spravedlivě požadovat k odstranění jakýchkoliv vad souvisejících s poskytováním služeb anebo provozováním Portálu, a to bezodkladně poté, co se o nich Provozovatel dozvěděl. Jinou odpovědnost včetně odpovědnosti k náhradě případné škody způsobené v souvislosti s užíváním služby a Portálu Provozovatel nenese.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky a vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Provozovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud v Praze.

Pokud se Uživatel dopustí porušení těchto Podmínek, je Provozovatel oprávněn po předchozím upozornění jeho Uživatelský účet zrušit.

Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu), pokud Provozovatel nestanoví jinak.

Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky dle potřeby měnit a doplňovat. Provozovatel se zavazuje informovat o změně Podmínek na Portálu a případně i jiným způsobem. Nové znění Podmínek nabude účinnosti dnem jejich zveřejnění na Portálu.

Provozovatel je oprávněn měnit rozsah a kvalitu služby, případně poskytování služby bez náhrady ukončit. V takovém případě dojde ke zrušení uživatelských účtů registrovaných Uživatelů a veškerá data uložená na Portále budou zabezpečena proti dalšímu veřejnému šíření.

Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1. 6. 2014.