Bezpečnost práce při používání průmyslových zvedáků

Průmyslové zvedáky jsou zvláštní skupinou (nevyhrazených) zdvihacích zařízení. Jedná se o tzv. stanovené výrobky, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Ačkoli je jejich používání spojeno s řadou významných rizik, přesto se na řadě pracovišť jedná o značně opomíjenou problematiku. Neznalost bližších požadavků k zajištění bezpečnosti práce se ale může velmi nevyplatit.

Podle konstrukce, účelu nebo hnací síly se rozlišuje několik typů zvedáků:

 • Mechanický zvedák – zvedák, který pohybuje břemenem pomocí mechanického zařízení, např. zvedák s pastorkem a hřebenem, šroubový zvedák nebo mechanické zdvihadlo, jako je mechanický přemístitelný zvedák; zvedák může být také vybaven patkami.
 • Hydraulický zvedák – zvedák, který pohybuje břemenem pomocí hydrauliky; konstrukčně se může jednat o zvedák se zabudovaným čerpadlem, patkový, pojízdný, přepravní nebo zapuštěný zvedák.
 • Pneumatický zvedák – zvedák, kterým je pomocí pneumatického systému břemeno ustavováno svisle.
 • Šroubový zvedák – zvedák, u něhož vertikální pohyb úložného bodu zajišťuje pohybový šroub zdvihu a nosná matice.
 • Motoricky poháněný zvedák – zvedák, kde není nabírací zařízení poháněno ruční silou.
 • Stabilní zvedák – zvedák, který je trvale upevněn na místě určení.

 

Pro zvedání nebo spouštění rozměrově větších břemen, jako například kolejových vozidel, se obvykle používají soustavy zvedáků, což jsou dva a více zvedáků téhož typu ovládaných z jednoho řídícího stanoviště. Řídící stanoviště je místem, kde jsou umístěny ovladače pro řízení chodu soupravy zvedáků. Obvykle se jedná o ovládací pult, který je umístěn na místě, odkud je dobrý výhled na zvedané břemeno, resp. na jednotlivé zvedáky zapojené do soustavy. Platí zásada, že do provozu smí být uvedeny a užívány pouze soupravy zvedáků schváleného typu a provedení, tj. nelze kombinovat „nekompatibilní“ zvedáky.

Pohyblivou částí zvedáku je nabírací zařízení, které drží zvedané břemeno buď přímým stykem nebo prostřednictvím ustavovacích desek nebo podložek. Nabírací zařízení bývá někdy označováno též jako nosné rameno. Místo, v němž se stýká nosné rameno se zdvihaným břemenem, se nazývá úložný bod. Břemena se musí stýkat se zvedáky právě a pouze v tomto bodě. Úložný bod na straně břemene se opatřuje níže uvedenou značkou.

 

Pokud jde o používání technických zařízení pro zdvihání břemen (zvedáků), pak požadavky na jejich bezpečný provoz stanoví následující předpisy:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
 • ČSN EN 1493 Zvedáky vozidel (účinnost od 1. 1. 2011)
 • ČSN EN 1494+A1 Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení (účinnost od 1. 5. 2010)
 • ČSN 27 0808 Zdvihací zařízení. Mechanické stojanové zvedáky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz (účinnost od 1. 9. 1995)

 

V souvislosti s používáním zvedáků je na prvním místě potřeba odkázat na ustanovení § 101, odst. 1 zákoníku práce, podle kterého je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“). S tím souvisí povinnost zaměstnavatele soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci (viz § 102, odst. 3 a 4).

Podle § 103, odst. 2 a 3 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Obsah a četnost výše uvedeného školení, jakož i způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení je povinen určit zaměstnavatel. Jelikož prováděcí předpisy ani technické normy nestanoví bližší požadavky na školení obsluhovatelů zvedáků, musí si i v tomto případě osnovu definovat sám zaměstnavatel.

Další požadavky stanoví zákon č. 309/2006 Sb., který v § 4, odst. 1 zaměstnavateli ukládá povinnost zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Uvedený zákon v § 5, odst. 1 dále stanoví, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály a byli chráněni proti pádu nebo zřícení.

Bližší požadavky na bezpečný provoz technických zařízení pro zdvihání břemen pak stanoví prováděcí předpisy výše uvedených zákonů, kterými jsou NV č. 378/2001 Sb. a NV č. 101/2005 Sb. a dále vybrané technické normy, kterými jsou ČSN EN 1493, ČSN EN 1494+A1 a ČSN 27 0808.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., v Příloze 1 uvádí výčet základních požadavků bezpečný provoz a používání zdvihacích zařízení. Konkrétně zde patří:

 • Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; u pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky provozu a vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje.
 • Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance.
 • Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu.
 • Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí.
 • Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou pracovní polohu zařízení.
 • Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití.
 • Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyžadují-li to zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, a aby se břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud to není možné, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců.
 • Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích prostředků.
 • Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození.
 • Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit jeho charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání.
 • Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání zaměstnanců, zákazem zdvihání osob.

 

Podle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (bod 7.1 přílohy) musí být pracoviště, kde se pracuje na spodcích dopravních prostředků, vybaveno bezpečnými zdvihacími zařízeními, zvedacími plošinami, rampami nebo pracovními jámami, které odpovídají normovým hodnotám a které umožní zaměstnancům vykonávat činnosti ve vhodné pracovní poloze. Normové hodnoty pro zvedáky vozidel jsou uvedeny v ČSN EN 1493, pro mobilní a přemístitelné zvedáky v ČSN EN 1494+A1 a pro mechanické stojanové zvedáky v ČSN 27 0808 (podrobněji níže).

Podle ČSN EN 1493 musí být při používání zvedáků vozidel mimo jiné splněno:

 • Ochrana před nahodilým pohybem (všech jeho částí).
 • Nabírací zařízení musí být navrženo (konstruováno) tak, aby bylo zabráněno kývání, neúmyslnému naklánění, otáčení nebo přesouvání.
 • Na zvedáku musí být na dobře viditelném místě připevněn krátký výtah z návodu pro obsluhu.
 • Nabírací zařízení musí být obsluhou sledováno po celou dobu pohybu zvedáku.
 • Je zakázáno vstupovat na břemeno a nabírací zařízení, když se zdvihají, není-li k tomu zřízen zvláštní přístup.

 

Podle ČSN EN 1494+A1 musí být při používání mobilních a přemístitelných zvedáků mimo jiné splněno:

 • Zvedák musí být navržen nebo vybaven tak, aby břemeno mohlo být zadržováno a podpíráno. Musí být zabráněno neúmyslnému poklesu (např. automatickou brzdou).
 • Ovládací zařízení poháněných zvedáků musí být zabezpečeno proti neúmyslnému provozu.
 • Je nezbytné, aby obsluha mohla sledovat zdvihací zařízení a břemeno při všech pohybech.
 • Je zakázáno pracovat pod zdviženým břemenem bez toho, aby bylo zajištěno odpovídajícími prostředky.
 • Obsluha musí být vybavena všemi nebytnými informacemi o zácviku a o přepravovaných tlakových silách.

 

Podle ČSN 27 0808 musí být každý zvedáky a jejich soupravy vybaveny provozní dokumentací, která zahrnuje knihu soupravy zvedáků a deník soupravy zvedáků. Vzor knihy soupravy zvedáků je uvedeny v příloze A normy. Deník zvedáků obsahuje:

 • Jméno uživatele.
 • Evidenční nebo inventární číslo zvedáku (soupravy zvedáků).
 • Seznam oprávněných obsluhovatelů.
 • Záznamy o provedených provozních prohlídkách a o zkouškách oprav.
 • Záznam o předání a převzetí soupravy jejími obsluhovateli.
 • Záznamy o údržbě a opravách.
 • Záznamy o závadách zjištěných obsluhovateli a o jejich odstranění.

 

Náležitosti týkající se povinnosti obsluhy při zahájení činnosti zvedáků, zvedání a spouštění břemen, zakázané manipulace a ukončení činnosti stanoví kapitoly 12.6 až 12.8 této normy.

Při instalaci zvedáku na pracovním místě musí být dodrženy zejména následující požadavky:

 • Pracovní místo je prostor vymezený půdorysnou plochou zvedáku a břemena, který musí být po svém obvodě zvětšen o pruh nejméně 0,6 metru a výškově pak vodorovnou rovinou procházející nejvyšším bodem břemena v jeho nejvyšší možné poloze, případně stavební výškou zvedáku.
 • Pracovní místo musí odpovídat podmínkám pro instalaci soupravy zvedáků, stanoveným výrobcem v průvodní dokumentaci.
 • Na pracovním místě nesmí být žádná jiná zařízení a předměty než ty, které jsou bezpodmínečně nutné k pracovním výkonům na pracovním místě a které nelze mimo ně umístit.
 • Mezi zvedákem a nejbližší částí stavby musí být bezpečná vzdálenost alespoň 1 metr a mezi břemenem a částí stavby nejméně 0,15 metru.
 • Pracovní místo má být dostatečně a vhodně osvětleno, aby nebylo nutno používat přenosných světelných zdrojů.
 • Na pracovním místě musí být umístěno řídící stanoviště pro soupravu zvedáků. Umístění řídícího stanoviště musí umožňovat přehlédnout co největší část pracovního místa a co největší počet činných zvedáků.

 

Při vlastní práci se zvedáky je nutné dodržet tyto bezpečnostní pokyny:

 • Zvedání břemena soupravou zvedáků lze započít tehdy, má-li obsluhovatel přehled po celém pracovním místě, anebo na znamení k tomu určeného pracovníka, který má přehled po těch částech pracovního místa, které nejsou viditelné z místa obsluhovatele.
 • Při činnosti zvedáků je nutno sledovat, zda se některý zvedák v soupravě viditelně nezpožďuje nebo nepředbíhá.
 • Po zvednutí břemena do požadované polohy je nutné překontrolovat, zda úložné body jsou ve správných polohách, zda je břemeno na zvedácích bezpečně uloženo (podepřeno, zavěšeno) a zda ukazatelé svislosti na stojanech nepřekročily přípustnou úchylku.
 • Jako podložek pod břemeno se smí používat pouze výrobcem zvedáků dovolené materiály s koeficientem tření a s pevností v tlaku odpovídající minimálně tvrdému dřevu.
 • Vznikne-li při činnosti zvedáků závada ohrožující bezpečnost, např. jestliže nereagují stejně všechny zvedáky v soupravě, musí se neprodleně vypnout hlavní vypínač soupravy zvedáků, zajistit bezpečnost a bez odkladu zajistit odstranění závady a pořídit zápis do deníku soupravy zvedáků.
 • Před zahájením práce se zvedákem je obsluhovatel povinen provést denní provozní kontrolu, která má zahrnovat:
  • kontrolu zápisů v deníku soupravy zvedáků,
  • provedení úkonů předepsaných výrobcem,
  • kontrolu napájecích vedení z hlediska možných poškození a uložení,
  • zápis převzetí zařízení (do deníku soupravy zvedáků) včetně data a podpisu.

 

Jelikož uvedené technické normy upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví při práci se zvedáky, je potřeba na ně nahlížet jakožto na „právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ ve smyslu § 349, odst. 1 zákoníku práce. Z pohledu provozovatele zvedáků jsou tedy právně závazné, což znamená, že jejich ustanovení musí zaměstnavatel vhodným způsobem implementovat do svých vnitřních předpisů, jimiž stanoví organizaci práce se zvedáky (např. do pracovních postupů, provozních řádů pracovišť nebo MPBP). Dále je povinen s nimi seznámit ty zaměstnance, kteří jsou na jeho pracovištích k obsluze zvedáků pověřeni (tj. obsluhovatelé zvedáků).

Školení obsluhovatelů musí v prvé řadě zahrnovat seznámení s návodem k obsluze. Ten musí podle výše uvedených norem obsahovat především:

 • Pokyny pro ustavování a ovládání zvedáku.
 • Pravidla pro bezpečnou obsluhu zvedáku, jako například:
  • bližší požadavky na bezpečnost provozu vč. potřebného vybavení OOPP
  • zakázané činnosti obsluhy
  • upozornění, že obsluha musí pracovat podle návodu k používání
 • Zbytková rizika vyhodnocená podle ČSN EN ISO 12100.
 • Upozornění, zda výrobce umožňuje práci pod zvedaným břemenem bez dalších prostředků zajišťujících břemeno v odpovídající poloze.
 • Odkaz na normu, které daný zvedák odpovídá.

 

Nedílnou součástí školení musí být také upozornění na zásady bezpečnosti práce při používání zvedáků, kterými jsou:

 • Dodržování opatření pro ochranu před riziky práce, zejména pak před:
  • pádem zvedáku
  • nebezpečnému posunu, kývání nebo nahodilému pohybu zvedáku a všech jeho částí
  • neúmyslnému naklánění, otáčení nebo přesouvání
  • přiražení obsluhovatele a dalšího ohrožení zdraví osob
 • Dodržování zákazu vstupu na břemeno a nabírací zařízení, když se zdvihají.
 • Dodržování lhůt předepsaných provozních kontrol, revizí, kontrolních prohlídek a zkoušek v souladu s návodem v používání.
 • Provádění pravidelné údržby, čištění a oprav v souladu s návodem v používání.
 • Provedení kontroly řádného ustavení zvedáků na úložných bodech zvedaného břemene před zahájením zdvihání.
 • Zajištění obsluhy zvedáku pouze oprávněnými obsluhovateli, kterými mohou být pouze osoby k obsluze řádně vyškolené a prakticky zaučené.
 • Označení zvedáku stanovenými značkami, informacemi o nosnosti apod. a vyvěšení krátkého výtahu z návodu k používání.
 • Sledování nabíracího zařízení (nosného ramene) obsluhovatelem, a to po celou dobu pohybu zvedáku. Není-li to možné (např. při používání souprav zvedáků), je nutné zajistit dohled další oprávněnou osobou.

 

V rámci bezpečného užívání každého technického zařízení je nutné provádět jeho pravidelné a řádné údržby, kontrol a revizí. Ne jinak je tomu v případě zvedáků. Podle ČSN 27 0808 je provozovatel povinen (nejdéle) po 10 pracovních dnech nebo v případě občasného provozu nejpozději po 250 provozních hodinách provádět provozní kontroly. Po 12 měsících nebo v případě občasného provozu nejpozději po 2000 provozních hodinách je pak nutné provádět revize a po 9 letech od úřední zkoušky pak kontrolní prohlídku a zkoušku. Náležitosti těchto kontrol, revizí a zkoušek stanovují články 11.6 až 11.9 normy ČSN 27 0808.

Napsat komentář