Metodika pro posouzení vlivu prostředí a podmínek v blokových dozornách na spolehlivost operátorů („MEHOD“)

Tato metodika byla vytvořena ve smyslu ustanovení článku 4.29 příručky Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Safety Guide No. GS-G-3.1, který provozovatelům JE ukládá, aby zajistili takové pracovní prostředí, které pozitivním způsobem ovlivní motivaci a spokojenost jejich zaměstnanců, včetně spolehlivosti jejich výkonu. Pro naplňování tohoto cíle je nutné kombinovat lidské, technické a organizační faktory, které musí provozovatel JE pravidelně posuzovat mimo jiné i z hlediska ergonomie, řešení pracovního místa, mikroklimatických podmínek, hygieny práce a možného působení fyzikálních faktorů (hluk, vibrace, prašnost a znečištění ovzduší). Tato metodika se proto zaměřuje na hlavní ergonomické aspekty, jež utvářejí pohodu klíčových zaměstnanců – operátorů blokových dozoren – a které mohou mít vliv na spolehlivost lidského činitele. Metodika stanoví systematický reprodukovatelný postup, který lze v praxi snadno aplikovat v rámci místního šetření. Hlavní výhodou tohoto způsobu hodnocení je jeho jednoduchost a srozumitelnost bez potřeby náročných autorizovaných měření faktorů pracovního prostředí.

Přílohy
  • MEHOD-Metodika pro posouzení vlivu prostředí a podmínek v blokových dozornách na spolehlivost operátorů.pdf
Autor: Petr Skřehot