Název projektu: Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení účinnosti osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na pracovištích
Číslo projektu: HC213/11
Doba řešení: od 1. 2. 2011
do 31. 12. 2011
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: RNDr. Mgr. Petr Skřehot, Ph.D. (tel.: +420777828865)
Anotace:

Cílem projektu je shrnout aktuální vědecké poznatky o nebezpečnosti nanočástic a ostatních aerosolových částic, které se mohou vyskytovat na pracovištích. Při terénním měření bude kladen důraz na zjištění expoziční cesty. Měření bude zaměřeno na zjištění kvalitativních a kvantitativních charakteristik částic a jejich popis z hlediska fyzikálních a chemických procesů. Šetření na pracovištích bude provedeno formou screeningu na vybraných pracovištích s cílem zjistit aktuální stav aplikované ochrany pracovníků. Na tuto část naváže navržení optimalizované koncepce ochrany zaměstnanců vystavených působení nebezpečných částic, která se bude opírat i o výsledky měření účinnosti záchytu nanočástic a mikročástic na stávajících typech ochranných prostředků používaných při ochraně dýchadel na pracovištích.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nanomateriály : příručka pro zaměstnavatele (odborná kniha)

Nanobezpečnost (odborná kniha)

Nanobezpečnost – fenomén nových technologií (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)

Výzkum fenoménu „nových rizik“ v oblasti nanobezpečnosti (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)

Videofilm nanobezpečnost