Číslo pr. Název Doba řešení
07-S4-2022-VUBP Zvýšení úrovně bezpečnosti strážníků obecní policie od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2023
06-S4-2022-VUBP Výzkum rozhodujících faktorů MSD a problémů s bederní páteří, možnosti prevence a nápravných opatření se zaměřením na ergonomická řešení v pracovních systémech od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2024
04-S4-2022-VUBP Výzkum nástrojů spolehlivosti a optimalizace činnosti lidského činitele v citlivých pracovních systémech od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2024
02-S4-2022-VUBP Zaměstnávání cizinců – fyzických osob ze zemí mimo Evropskou unii s ohledem na platnou právní úpravu od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2023
01-S4-2022-VUBP BOZP v transformující se společnosti od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2024
Pracovní rizika vznikající při práci v režimu „home office“ s akcentem na analýzu dopadů práce z domova na úroveň zajištění BOZP v různých odvětvích a na úspěšnost implementace opatření pro předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání od 1. 7. 2021
do 31. 12. 2022
06-S4-2021-VUBP Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese od 1. 1. 2021
do 30. 6. 2023
TL03000213 Analýza a podpora rozvoje kompetencí dětí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví od 1. 4. 2020
do 31. 1. 2023
CK01000132 Metodika systematického zavedení a provozování simulátorů kolejových vozidel pro výcvik strojvedoucích v ČR od 1. 2. 2020
do 31. 12. 2022
TL02000177 Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a pracovních operací na kulturu bezpečnosti v průmyslovém sektoru od 1. 1. 2019
do 30. 6. 2022
TL01000502 Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce od 1. 4. 2018
do 31. 5. 2021
VI20172020103 Bezpečnost tlakových láhví v pracovních podmínkách a možnosti zneškodnění tlakové láhve průstřelem od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2020
VI20172020085 Identifikace vzniku radiačních mimořádných událostí na jaderných elektrárnách a systém klasifikace jejich závažnosti od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2020
VI20172020060 Teroristická hrozba vyvolané chemické havárie a zranitelnost společnosti od 1. 1. 2017
do 30. 6. 2020
VI20172019107 MEHODIS – Informační systém pro analýzu chybování operátorů řídicích center od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2019
NV16-33463A Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů – možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika od 1. 4. 2016
do 31. 12. 2019
Současnost a trendy v BOZP z pohledu osob odborně způsobilých v prevenci rizik od 1. 3. 2016
do 30. 6. 2017
TD03000017 Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2017
VI20162019034 Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2019
VF20152016045 Stanovení míry nutných podmínek požární a provozní bezpečnosti při provozu spalinových cest a spotřebičů paliv od 10. 12. 2015
do 31. 12. 2016
TB03MPSV008 Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu od 1. 4. 2015
do 30. 9. 2016
TB03MPSV013 Zvýšení účinnosti ochrany zaměstnanců při určování množství práce a pracovního tempa od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2016
TB03MPSV010 Rizikovost ekonomických činností v ČR od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2015
TB03MPSV006 Výzkum moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízení od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2016
TB03MPSV003 Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 1. 1. 2015
do 31. 3. 2016
TB03MPSV002 Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2016
TH01031098 Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací (DEGAS) od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2018
TB030MZP008 Výzkum principů a metodických řešení kumulace rizik v okolí nebezpečných provozů a technologií se zaměřením na ochranu životního prostředí od 1. 11. 2014
do 31. 10. 2016
TB030MZP006 Výzkum přístupů k hodnocení společenského rizika v oblasti prevence zavažných havárií od 1. 11. 2014
do 30. 4. 2016
TB03MPSV009 Model systému celoživotního vzdělávání v BOZP od 1. 10. 2014
do 31. 3. 2016
TB03MPSV007 Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik od 1. 9. 2014
do 31. 8. 2016
LD14041 Expozice nanomateriálům, hodnocení a management zdravotních rizik v souvislosti s QSAR/QNTR od 1. 4. 2014
do 31. 10. 2016
TD020046 Proměny kvality pracovního života od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2015
TD020017 Hodnocení vlivu pracovního prostředí blokových dozoren průmyslových provozů na spolehlivost výkonu operátorů od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2015
VG20132015128 Zvýšení environmentální bezpečnosti prevencí zneužití průmyslových chemických látek k terorismu od 1. 4. 2013
do 31. 12. 2015
TB010MZP059 Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií a systémům řízení bezpečnosti jako nástroje zvýšení bezpečnosti v podnicích s vysokým rizikovým potenciálem od 17. 1. 2013
do 30. 6. 2014
VG20122014061 Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu osob od 1. 3. 2012
do 31. 12. 2014
VG20122014074 Specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti s využitím postupů požárního inženýrství od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2014
TA02021165 Integrované hodnocení rizik a dopadů na materiály, ekosystémy a zdravotní stav populace v důsledku expozice atmosférickým znečišťujícím látkám od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2015
TD010121 Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2013
LF11004 Zvýšení ergonomické a uživatelské kvality sedacího nábytku od 1. 3. 2011
do 31. 12. 2013
HC 211/11 Národní standardy dalšího vzdělávání odborně způsobilých osob v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb. od 1. 2. 2011
do 31. 12. 2011
HC215/11 Výzkum a vývoj metod a postupů BOZP při těžbě dřeva (včetně kalamitní) s cílem zvýšit prevenci rizik zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců od 1. 2. 2011
do 31. 12. 2011
HC213/11 Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení účinnosti osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na pracovištích od 1. 2. 2011
do 31. 12. 2011
TA01031628 Škálovatelné modely člověka pro zvýšení bezpečnosti v dopravě od 1. 1. 2011
do 31. 12. 2013
HC 204/10 Dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání na systém nemocenského a důchodového pojištění od 1. 7. 2010
do 30. 11. 2007
HC 205/10 Metody a způsoby práce koordinátora BOZP na staveništi od 1. 7. 2010
do 31. 12. 2011
NS10596 Zdravotní rizika vyplývající z expozice radonu v pracovním a životním prostředí od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2011
7E09078 Integrovaný evropský systém pro snížení rizik v průmyslu od 1. 11. 2009
do 31. 3. 2012
HR184/09 Ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením od 1. 7. 2009
do 31. 12. 2009
FR-TI1/338 Výzkum a vývoj zařízení pro zajištění bezpečnosti bodových tahů scénické technologie divadla od 1. 6. 2009
do 30. 5. 2011
OE09015 Návrh systému prevence závažných havárií s ohledem na potencionální zdroje rizik v nových členských státech EU od 1. 4. 2009
do 31. 12. 2011
FR-TI1/171 Výzkum senzorického modelu chování řidiče a jeho technická realizace od 1. 3. 2009
do 31. 12. 2012
FR-TI1/363 Výzkum a vývoj lehkého, bezpečného a ergonomického železničního sedadla od 1. 3. 2009
do 31. 7. 2011
GA103/09/0693 Hodnocení bezpečnosti a rizik technických systémů od 1. 1. 2009
do 31. 12. 2011
EC 5.1SPTP01/002 Podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu v ČR od 1. 1. 2009
do 17. 7. 2012
HR176/08 Studie šetření reálných pracovních podmínek a pracovního prostředí jako indikátoru poškození zdraví a časového zkrácení profesní schopnosti u specifických profesí v ČR od 1. 12. 2008
do 30. 11. 2009
HR173/08 Stres na pracovišti – možnosti prevence od 1. 10. 2008
do 31. 10. 2009
HR177/08 BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku od 1. 9. 2008
do 30. 4. 2009
FI-IM5/202 BE-TEX Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením – výzkum a vývoj nových textilií od 1. 4. 2008
do 31. 12. 2010
SP/1A4/107/07 Zdokonalení a zpřesnění modelování znečištění ovzduší a získání podkladů pro predikci zdravotního rizika od 1. 8. 2007
do 31. 10. 2011
ABCBU56-07 Zajištění bezpečnosti práce a provozu při těžbě zemního plynu z uzavřených černouhelných dolů od 1. 8. 2007
do 31. 10. 2009
2A-2TP1/101 Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti zásobníků na uskladňování petrochemických produktů s ohledem na údržbu, ekologii a provozní rizika od 1. 6. 2007
do 31. 12. 2010
CG711-014-160 Metody a nástroje zvyšování spolehlivosti lidského faktoru v bezpečnosti silničního provozu ČR od 1. 4. 2007
do 31. 12. 2010
CG742-015-030 Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR od 1. 4. 2007
do 31. 12. 2010
CG711-014-160 Metody a nástroje zvyšování spolehlivosti lidského faktoru v bezpečnosti silničního provozu ČR od 1. 4. 2007
do 31. 12. 2010
FI-IM4/211 Výzkum v oblasti snížení rizika při dopravě výbušnin od 1. 1. 2007
do 31. 12. 2009
2A-1TP1/107 Nové technologie zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti tlakových systémů a ocelových konstrukcí od 27. 10. 2006
do 31. 12. 2011
FT-TA3/031 Využití vlastností digitálních přenosových sítí pro řízení provozu a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy na nekoridorových tratích od 1. 1. 2006
do 31. 12. 2008
1H-PK2/35 Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí od 1. 6. 2005
do 31. 12. 2009
RN20052005003 Modelové řešení interakce analýzy rizik území pro havarijní a krizové plánování od 1. 3. 2005
do 31. 12. 2005
1J039/05-DP1 Vliv změn světa práce na kvalitu života od 1. 2. 2005
do 31. 10. 2008
1H-PK/21 Metody a nástroje hodnocení a zvyšování spolehlivosti lidského činitele v provozu jaderného zařízení od 1. 5. 2004
do 31. 12. 2008
HS124/04 Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP od 1. 5. 2004
do 31. 10. 2005
HS123/04 Národní kampaň Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví – pilotní projekt EW od 1. 4. 2004
do 30. 11. 2004
HS125/04 Ergonomie a uplatnění jejích nástrojů a metod na pracovišti od 1. 4. 2004
do 30. 11. 2004
HS117/04 Zajištění kvality služeb pro zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci od 1. 2. 2004
do 31. 12. 2004
AACBU35-03 Zvýšení bezpečnosti při dopravě břemen nadměrné hmotnosti a nadměrných rozměrů v hlubinných dolech od 1. 11. 2003
do 31. 10. 2004
QF3240 Rizika z práce u vybraných pracovních míst a profesí v zemědělské prvovýrobě od 1. 4. 2003
do 31. 12. 2005
LP03057 Nebezpečí výbuchů – význam výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti při explozních haváriích na okolní prostředí s prezentací dosažených výsledků výzkumu od 1. 3. 2003
do 31. 12. 2003
GD105/03/H099 Komplexní výzkum a management technologických a přírodních rizik od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2007
GP104/02/D070 Návrh metodiky hodnocení rizik závažných havárií v kontextu evropské direktivy IPPC a novely SEVESO II od 1. 9. 2002
do 31. 8. 2005
ME 532 Lidský faktor v analýze bezpečnosti technických systémů od 1. 7. 2002
do 30. 6. 2003
FF-P/004 Analýza hlavních příčin poruch uskladňovacích nádrží v chemickém průmyslu a opatření ke zvýšení jejich bezpečnosti a životnosti od 30. 6. 2002
do 31. 12. 2003
FD-K/088 Řešení životnosti a bezpečnosti provozu technologických celků v chemii a energetice v souladu s platnou legislativou prevence havárií od 1. 6. 2001
do 31. 12. 2003
AACBUAM Hodnocení rizik práce v hornictví od 1. 4. 2001
do 30. 6. 2002
HS63/01 Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2004
HS67/01 Program prevence onemocnění silikózou v průmyslu – Ověření vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků a měření efektivity od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2003
HS69/01 Intervenční programy v prevenci muskuloskeletárních onemocnění. Ergonomické a rehabilitační přístupy od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2003
RN20002001005 Požární nebezpečí při skladování zemědělských produktů, rozbor rizik a navržení podmínek k zajištění požární bezpečnosti od 1. 3. 2000
do 31. 12. 2001
HA51/99 Strategie zvyšování úrovně bezpečnosti práce v České republice od 1. 5. 1999
do 31. 12. 2003