Název projektu: BOZP v transformující se společnosti
Číslo projektu: 01-S4-2022-VUBP
Doba řešení: od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2024
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Anotace:

Výzkumný úkol reaguje na aktuální situaci a očekávaný vývoj, kdy transformace v oblasti ekonomiky, vztahu mezi životním prostředím a lidskou společností, digitalizace, změn na trhu práce, ale také zkušenosti s pandemií, společně vyvolávají potřebu reagovat na nově se objevující nebo nestandardně se vyvíjející rizika a modifikovanými prostředky řešit rizika stávající. Projekt tak, v souladu s aktuální Koncepcí VaVaI MPSV, bude využívat nové holistické pohledy na pracovní systém a výzkum vlivu kombinace účinků širokého spektra faktorů pracovního a životního prostředí a pracovních podmínek na zdraví a bezpečnost pracovníků. Základním teoretickým schématem, ze kterého projekt vychází, je komplexní analýza a management rizik. V této oblasti dochází v současné době na globální úrovni ke změně paradigmat, a tyto změn budou v rámci projektu reflektovány. Projekt tedy bude mít, kromě přímých výstupů s aplikačním potenciálem, také prvky novosti v teoretickém základu vědní disciplíny o BOZP. Projekt je primárně koncipován na globální problémy transformující se společnosti a ekonomiky v měnícím se klimatu, a tak hlavním zdrojem dat bude mezinárodní výměna. Kromě již navázaných partnerství s výzkumnými organizacemi budou využity také již existující vazby přes mezinárodní orgány jako je Evropské fórum pro snižování rizik katastrof, OECD, SABOSH, CEN, CFPA a další, kde jsou členové řešitelského kolektivu aktivními členy.  To bude doplněno rozšířením o další partnerství. Dalšími zdroji dat bude ČHMÚ a národní orgány.

Výstupy z projektu:

Výstupy jsou dostupné na webu VUBP.