Název projektu: Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu
Číslo projektu: TB03MPSV008
Doba řešení: od 1. 4. 2015
do 30. 9. 2016
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. (tel.: 221015845)
Anotace:

Cílem projektu je získání poznatků a zkušeností z teorie a praxe vztahu mezi zdravím a prací, včetně žádoucích a vhodných způsobů adaptace pracovních podmínek potřebám člověka, tj. s ohledem na jeho anatomické, antropometrické, fyziologické, psychofyziologické vlastnosti a psychické schopnosti. K tomu bude vytvořen souhrnný metodický materiál k šíření a k implementaci výsledků řešení projektu do praxe.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu: