Název projektu: Komplexní výzkum a management technologických a přírodních rizik
Číslo projektu: GD105/03/H099
Doba řešení: od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2007
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Účastníci projektu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

DEKONTA, a.s.

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. (tel.: 597 322 847)
Anotace:

Cílem navrhovaného projektu „Komplexní výzkum a management technologických a přírodních rizik“ je propojení doktorandů a jejich školitelů z několika pracovišť zabývajících se přírodními a technologickými riziky do jednoho výkonného týmu. Toto propojení umožní výměnu zkušeností a vytvoření týmové spolupráce a přispěje k rozvoji věd o nebezpečí. Pracovišti zahrnutými do projektu jsou nově vzniklá Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, Institut environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO, Výzkumný ústav bezpečnosti práce v Praze a společnost Dekonta a.s. Komplexní pohled na bezpečnost bude zahrnovat přírodní rizika a rizika vyplývající z technologií. Vytvoření horizontální komunikace v doktorandském týmu, spolupráce s různými pracovišti a pořádání pravidelných seminářů přispěje k úspěšnému dokončení doktorandského studia a zvýšení zájmu studentů o výzkumnou práci. 

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 98%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GD10503H099