Název projektu: Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod
Číslo projektu: TD03000017
Doba řešení: od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2017
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.

ERGOWORK s.r.o.

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Kontaktní osoba: Ing. Alžběta Petránová
Anotace:

Cílem projektu je sjednotit kritéria a kvalifikační požadavky na odbornou způsobilost osob oprávněných k odběru vzorků za účelem provádění rozborů vod oprávněnými laboratořemi ve smyslu § 92 vodního zákona a dalších předpisů. Uvedené vzorkování je součástí procesu sledování kvality vod a jsou na něj kladeny vysoké požadavky na zajištění kvality podle mezinárodního standardu dle normy EN ISO/IEC 17025. Výsledkem projektu bude certifikovaná metodika, jejíž návrh bude vycházet z analýzy platné legislativy a normativních dokumentů, prověření používaných standardních operačních postupů, studia nejnovějších poznatků a doporučení správné praxe, rozboru relevantních provozních nehod a opatření pro eliminaci rizik ohrožení života a zdraví při práci v terénu.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 79,9%

Výstupy z projektu: