Název projektu: Lidský faktor v analýze bezpečnosti technických systémů
Číslo projektu: ME 532
Doba řešení: od 1. 7. 2002
do 30. 6. 2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:

České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

Kontaktní osoba: Doc. Ing. Vladimír Eck, CSc.
Anotace:

Tématem projektu je jak řešení analýzy bezpečnosti technického systému Fuzzy metodami, tak testování práceschopnosti a odolnosti operátora vůči stresu, kterému je lidský faktor vystaven v systémech člověk-stroj. K tomu má sloužit průběžné měření psychosomatických veličin operátora, jimiž je definován jeho zátěžový stav. Při analýze bude použito nejen fuzzy teorie, ale i neuronových sítí, expertního systému a dalších metod umělé inteligence. Jedná se o pokus komplexního vyhodnocení bezpečnosti man-machine systémů s uvažováním vzájemné interakce a komunikace obou subsystémů. Teoretický výzkum a experimenty budou prováděny ve spolupráci pracovišť obou vysokých škol, VSE (Výcvikové středisko energetiky) Tušimice s.r.o. a Výcvikové a výukové centrum ČEZ a.s.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 26%

Výstupy z projektu:
  • Zpráva a závěrečná zpráva o řešení projektu Česko-německé spolupráce v programu KONTAKT Lidský faktor v analýze bezpečnosti technických systémů – projekt česko-německé spolupráce (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Technical Systems Safety Analysis and Assessment (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)