Název projektu: Model systému celoživotního vzdělávání v BOZP
Číslo projektu: TB03MPSV009
Doba řešení: od 1. 10. 2014
do 31. 3. 2016
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: PhDr. Irena Kuhnová (tel.: 221015880)
Anotace:

Cílem projektu je navrhnout ucelený systém celoživotního vzdělávání, který bude orientován na prevenci úrazovosti, pracovních rizik, rizikového chování, na ozdravění pracovního prostředí a na posílení ochrany a podpory zdraví populace. Systém zahrne doporučený obsah a formy vzdělání pro široké spektrum cílových skupin a pro všechny tři vzdělávací sektory (sektor formální, neformální a informální).

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu: