Název projektu: Modelové řešení interakce analýzy rizik území pro havarijní a krizové plánování
Číslo projektu: RN20052005003
Doba řešení: od 1. 3. 2005
do 31. 12. 2005
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Účastníci projektu:

AF-CITYPLAN s.r.o.

Kontaktní osoba: RNDr. Dana Procházková, DrSc.
Anotace:

Současná společnost se na jedné straně vyznačuje značným technologickým rozvojem, na straně druhé je však díky technologiím zranitelnější a nadto musí čelit globálním změnám, a to nejen klimatickým, které vyplývají z lidské činnosti. Je tudíž třeba v širším společenském zájmu přijmout koncept celkového rizika. Pro rozhodování státních, regionálních a místních orgánů je nutné stanovit ?přijatelné riziko? a vytvořit teoretické modely (scénáře) dopadů, které vyvolá výskyt dané konkrétní pohromy, jestliže se realizují všechna rizika. Přestože se v ČR provádí výpočty a analýzy rizik, tak nelze považovat současnou situaci za dobrou, protože nejsou závazná pravidla a je nezbytné se poměřovat s ostatními členskými zeměmi EU. Členské státy EU, ještě před naším vstupem, zahájily proces harmonizace stanovení rizik. Proto se projekt soustředí na zavedení systémového přístupu do stanovení rizik, který bude dávat správné, transparentní a opakovatelné výstupy.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
  • Bezpečnost a krizové řízení (odborná kniha)
  • Řízení bezpečnosti v komplexním pojetí (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Světová konference o snížení dopadů pohrom (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Vybrané aspekty z řízení bezpečnosti (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)