Název projektu: Návrh metodiky hodnocení rizik závažných havárií v kontextu evropské direktivy IPPC a novely SEVESO II
Číslo projektu: GP104/02/D070
Doba řešení: od 1. 9. 2002
do 31. 8. 2005
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Účastníci projektu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta

Kontaktní osoba: Ing. Aleš Bernatík, Dr.
Anotace:

Navrhovaný postdoktorandský grant „Návrh metodiky hodnocení rizik závažných havárií v kontextu evropské direktivy IPPC a novely SEVESO II“ navazuje na evropský projekt „ARAMIS – Accidental Risk Assessment Methodology for Industries“. Cílem navrhovaného grantu je hodnocení rizik především u zdrojů rizika nepodléhajících zákonu č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií (implementace direktivy SEVESO II). Častým případem je existence takových zařízení v bezprostřední blízkosti obytných ploch nebo míst shromažďování osob, což zvyšuje riziko pro okolní obyvatelstvo. Mezi tyto zdroje rizik patří například chladící zařízení zimních stadiónů a potravinářských podniků nebo menší zásobníky LPG, které mohou představovat rizika závažné havárie vzhledem k svému umístění. V rámci nosného projektu ARAMIS je vyvíjena nová, na evropské úrovni harmonizovaná metoda hodnocení rizik průmyslových podniků, která bude ověřena na několika případových studiích.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GP10402D070