Název projektu: Nové technologie zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti tlakových systémů a ocelových konstrukcí
Číslo projektu: 2A-1TP1/107
Doba řešení: od 27. 10. 2006
do 31. 12. 2011
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Kontaktní osoba: prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. (tel.: 541212429)
Anotace:

Výzkum nových technologií navrhování, monitorování a vyhodnocování spolehlivosti a bezpečnosti tlakových systémů, ocelových konstrukcí válcovacích stolic a listů. Uplatnění nově navržených výsledků výzkumu tvorby designových kritérií navrhování konstrukcí a zařízení zvyšuje jejich bezpečnost nejen při statickém a časově proměnlivém dlouhodobém zatěžování, ale i při krátkodobém přetížení teplotou nebo dynamickým rázem, ke kterému může dojít při mimořádných událostech, jakými jsou přírodní katastrofy nebo teroristické útoky. V této souvislosti jsou v projektu navrhovány nové metody kvantifikace zbytkové únosné bezpečnosti jen po nezbytně nutnou dobu evakuačních prací.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 78%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=2A-1TP1107