Název projektu: Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce
Číslo projektu: TL01000502
Doba řešení: od 1. 4. 2018
do 31. 5. 2021
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Bátrlová
Anotace:

Cílem řešení projektu je vytvoření nových originálních modelů a nástrojů pro hodnocení stavu a vývoje kvality pracovního života v ČR (komplexně spojující klíčové objektivní charakteristiky i subjektivně vnímané aspekty práce) v dynamicky se proměňující společnosti, její ekonomiky, společenských vztahů a dalších konkrétních podmínek. Modely a nástroje budou podle povahy obsahu a charakteru uzpůsobeny určeným uživatelům na různých úrovních (na makro úrovni i podnikové úrovni) a poskytnou základ pro efektivní řízení i pro možné ovlivňování budoucí KPŽ v ČR. Unikátnost a novost VP spočívá v samotném předmětu řešení. Jádrem a obsahem řešení výzkumného projektu je samotná podstata a realita kvality života, resp. kvality pracovního života, na kterou je mimo jiné program ÉTA rámcově zaměřen.

Výstupy z projektu:

Výstupy projektu jsou dostupné na IS VaVaI.