Název projektu: Rizika z práce u vybraných pracovních míst a profesí v zemědělské prvovýrobě
Číslo projektu: QF3240
Doba řešení: od 1. 4. 2003
do 31. 12. 2005
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství
Účastníci projektu:

Česká zemědělská univerzita v Praze / Provozně ekonomická fakulta  

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Římovská
Anotace:

Návrh řešení projektu zahrnuje zkoumání a zhodnocení aktuálního stavu a návazně vytvoření a publikaci souhrnu informací na normativní bázi, včetně kategorizace vybraných prací, které jsou nezbytné při řešení dopadu rizikových případů a především při prevenci zdravotních rizik. Řešení projektu bude orientováno na současné i výhledové technologické alternativy provádění polních prací v rostlinné výrobě a u vybraných profesí v živočišné výrobě a bude mít na zřeteli rozdílnost podmínek (vyplývajících z rozsahu a složitosti výroby a z toho plynoucích nároků na řízení lidských zdrojů) v rámci velkých zemědělských podniků, malých farem i podniků služeb pro zemědělskou prvovýrobu. Zákon o ochraně veřejného zdraví č .258/2000 Sb. a jeho dílčí novelizace z r. 2002 ukládají vedle evidence rizikových prací i povinnost hodnocení, omezování a předcházení všem zdravotním rizikům především zaměstnavatelům, resp. podnikajícím právnickým a fyzickým osobám. 

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
  • Problematika kategorizace prací v zemědělské prvovýrobě (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Analýza prevence vzniku pracovních úraz a nemocí z povolání v podnicích zemědělské prvovýroby (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Aplikace informačních systému v řízení práce (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Kategorizace prací – informační základna pro řízení rizik z práce v podnicích zemědělské prvovýroby (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Studie organizace práce v provozních systémech (odborná kniha) Úloha a zásady provozního managementu (odborná kniha)