Název projektu: Teroristická hrozba vyvolané chemické havárie a zranitelnost společnosti
Číslo projektu: VI20172020060
Doba řešení: od 1. 1. 2017
do 30. 6. 2020
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Účastníci projektu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Anotace:

Hlavním cílem je zdokonalení preventivních nástrojů pro ochranu obyvatelstva před nebezpečnými chemickými haváriemi s průmyslovými látkami, jejichž efekt je srovnatelný s chemickými, biologickými, radiologickými a nukleárními („CBRN“) látkami. Cíle bude dosaženo pomocí vytvoření metodického postupu zaměřeného na stanovení perimetrů dosahu teroristy vyvolané průmyslové havárie. Metodika bude podpořena softwarovým nástrojem, který umožní jednoduchou a srozumitelnou formou absolvovat jednotlivé kroky procesu hodnocení dopadů, tedy odhadnout zranitelnost potenciálně ohrožené společnosti a území v zasažených perimetrech. Základní myšlenkou je přispět ke zlepšení rizik v oblasti ochrany před chemickým terorismem na lokální úrovni, jak v oblasti prevence, tak v oblasti připravenosti.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100,0%

Výstupy z projektu:

1 x D – Článek ve sborníku

2 x J – Článek v odborném periodiku

1 x N – Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem

1 x R – Software