Název projektu: Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese
Číslo projektu: 06-S4-2021-VUBP
Doba řešení: od 1. 1. 2021
do 30. 6. 2023
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Kontaktní osoba: Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Anotace:

Tento projekt bude navazovat na projekt s názvem: „Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR, který byl řešen 2018 – 2020“. Důležitost problematiky BOZP je dána na celoevropské úrovni aktivitami Komise a Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), ke kterým patří interaktivní online nástroj pro posuzování rizik (OiRA). OiRA je webová platforma, která umožňuje tvořit nástroje pro odvětvové posuzování rizik. Avšak platforma OiRA není v českém prostředí plně využitelná a nesplňuje požadavky kladené na malé podniky, mikropodniky a OSVČ v ČR, respektive není pro ně uživatelsky ani účelně plně využitelná pro současnou praxi.

Hlavním cílem výzkumného úkolu je vyvinout novou aplikaci pro analýzu a hodnocení rizik BOZP (se všemi lokálními požadavky pro české prostředí) a dále široké spektrum nástrojů pro posouzení pracovních rizik s využitím zmíněné aplikace a usnadnit malým podnikům, mikropodnikům a OSVČ působícím v prioritních ekonomických činnostech a odvětvích v ČR dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ve vazbě na prevenci pracovních rizik.

Výstupy z projektu:

Výstupy projektu jsou dostupné na webu VUBP.