Název projektu: Výzkum moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízení
Číslo projektu: TB03MPSV006
Doba řešení: od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2016
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Josef Senčík (tel.: 221015867)
Anotace:

Cílem projektu je dosáhnout stanovených výsledků. Jejich smyslem je zmapovat moderní metody a nástroje řízení bezpečnosti u VRTZ. Projekt je dále zaměřen na porovnání stavu v České republiky a vybraných vyspělých zemí. Bude tak vytvořena poznatková základna zahrnující mimo jiné identifikaci nových rizik a rizikových faktorů, která napomůže při orientaci ve složitých vazbách rizikových technických zařízení a technologií z hlediska jejich kombinovaného působení a vlivu na úrazovost a nehodovost v pracovních systémech, včetně jejich možného působení na širší okolí. Projekt se bude dále věnovat navržení způsobů (modelů) optimalizace managementu bezpečnosti a prevence rizik u těchto zařízení a to na základě analýzy váhy a synergie vlivů jednotlivých rizikových konstituant daného systému. Současně budou zpracovány pracovní materiály, které budou dle potřeby obsahovat doporučení pro zpracování návodů a metodik, legislativní a normové návrhy úprav pracovních systémů, zabezpečující efektivní management bezpečnosti, včetně návrhu zavedení přístupů a legislativy EU. Ze získání dat bude zpracováno několik publikačních výstupů (např. v podobě článku v odborném periodiku či kniha).

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu: