Název projektu: Výzkum nástrojů spolehlivosti a optimalizace činnosti lidského činitele v citlivých pracovních systémech
Číslo projektu: 04-S4-2022-VUBP
Doba řešení: od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2024
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Pražáková
Anotace:

Výzkumný úkol bezprostředně navazuje na projekt institucionální podpory 03-2020-VÚBP Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků, kde analýza dostupných dat potvrdila nezbytnost výzkum v této oblasti prohloubit. Zaměření na oblast výbušných látek bude dílčím cílem. Záměr výzkumného úkolu vychází ze strategického rámce EU a reaguje na výzvu Komise EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2021–2027, kde je jedním z klíčových cílů lepší prevence úrazů na pracovišti. Zamýšlené metodické materiály a podklady pro předpisy nelegislativní povahy, tedy podklady pro koncepční dokument státní správy, se zaměří na cílovou skupinu zaměstnavatelů, v jejichž podnicích existují zvlášť citlivé pracovní systémy, kde selhání lidského činitele může způsobit závažné následky na zdraví a životech lidí, majetku a životním prostředí za účelem posílení znalostní základny a zvyšování informovanosti zejména jako prevence závažných následků na zdraví a životech lidí.

Výstupy z projektu:

Výstupy projektu jsou dostupné na webu VUBP.