Název projektu: Výzkum principů a metodických řešení kumulace rizik v okolí nebezpečných provozů a technologií se zaměřením na ochranu životního prostředí
Číslo projektu: TB030MZP008
Doba řešení: od 1. 11. 2014
do 31. 10. 2016
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

TLP, spol. s r.o.

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Josef Senčík (tel.: 221015867)
Anotace:

Cílem řešení je: 1) Vytvořit postup, s jehož pomocí bude možné navrhovat udržitelný, efektivní a bezpečný rozvoj území, ve kterém se nacházejí nebezpečné objekty a zařízení. 2) Vytvořit postup, který umožní screeningové hodnocení nově plánovaných nebezpečných objektů a zařízení a odhad velikosti obalových zón. 3) Vytvořit postup, který umožní tvorbu tematických map ke stávajícím provozovaným nebezpečným objektům a zařízením. Mapy budou obsahovat zóny ke stávajícím nebezpečným objektům a zařízením a budou sloužit jako jeden z podkladů v procesech jako je územní plánování a posuzování vlivů na životní prostředí a při informování veřejnosti. 4) Vytvořit databází prvků omezujících rozvoj v současnosti provozovaných nebezpečných objektů a zařízení. Dílčím cílem bude nástroj, který poskytne provozovatelům nebezpečných objektů a zařízení možnost vytvořit si databázi o kolizích, které může přinést jejich případné rozšiřování, případně nové aktivity v jejich okolí. Okolní obyvatelstvo získá po vytvoření tématických map informace o rizicích, kterým jsou vystaveny objekty v obalové zóně. Jmenovitě bude mít obyvatelstvo možnost získat informace o ohrožení veřejně přístupných objektech. Půjde například o školy, školky, úřady, nemocnice a podobně.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu: