Název projektu: Výzkum přístupů k hodnocení společenského rizika v oblasti prevence zavažných havárií
Číslo projektu: TB030MZP006
Doba řešení: od 1. 11. 2014
do 30. 4. 2016
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

TLP, spol. s r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Vilém Sluka (tel.: 221015865)
Anotace:

Cílem projektu je vytvořit postupy a metody stanovení a hodnocení společenského rizika v okolí objektů/zařízení, obsahující NCHL, a to v celém životním cyklu objektů/zařízení, ve fázích projekce, územního plánování, zpracování a posuzování bezpečnostní dokumentace a zprostředkování relevantní a validní informace společnosti (jakožto příjemci rizika) o míře jeho ohrožení. Dílčími cíli jsou jednak poskytnout provozovatelům zdrojů rizik i příjemcům rizika komplexní pohled na hodnocení společenského rizika, a v návaznosti pak navrhnout možná řešení společenské přijatelnosti rizika pro stanovené příjemce rizika a zájmových oblastí dopadů rizika pomocí stanovených kritérií přijatelnosti rizika. Provozovatel pak na tomto základě bude provádět řízení rizika v dotčeném objektu/zařízení tak, aby bylo dosaženo společenského souladu bezpečnosti a požadovaného výkonu předmětné činnosti provozovatele. Tím bude i naplněno řešení této problematiky v rámci implementace SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU do českého práv. prostředí (zákon o PZH s prováděcími právními předpisy). Současně správná interpretace a chápání řízení rizika ohledně aplikace přijatelného společenského rizika povede k omezení administrativní zátěže pro provozovatele rizikových objektů a zařízení, zvýšení regionální bezpečnosti, zefektivnění výkonu správní činnosti v této oblasti a k socioekonomické optimalizaci návrhu a realizace bezpečnostních opatření. Příslušné politiky a současné trendy EU (prostřednictvím směrnic) požadují od kompetentních autorit na centrální i regionální úrovni zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a ochrany ŽP, které by však nemělo být překážkou hospodářského růstu. Vytvořením postupů pro stanovení, posuzování a řízení společenského rizika při provozování technologických celků v kontextu potřeb územního plánování, rozvoje průmyslu a zaměstnanosti povede k zlepšení úrovně bezpečnosti při nakládání s NCHL.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu: