Název projektu: Výzkum rozhodujících faktorů MSD a problémů s bederní páteří, možnosti prevence a nápravných opatření se zaměřením na ergonomická řešení v pracovních systémech
Číslo projektu: 06-S4-2022-VUBP
Doba řešení: od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2024
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Kontaktní osoba: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
Anotace:

Výzkumný úkol bezprostředně navazuje na projekt institucionální podpory V01-S4 Výzkum ergonomických aspektů v kontextu moderních přístupů a změn na pracovištích pro prevenci muskuloskeletálních onemocnění, který se řešil v období 2019 – 2021, který se zaměřoval především na prevenci profesionálně podmíněných MSD, kde zásadní roli jejich rozvoje představují ergonomické rizikové faktory. Výzkumný úkol vedle rozšíření nezbytné informační základny, má ambici zjistit některé faktory poruch bederní páteře v reálných podmínkách vybraných podniků a pracovních systémů, kde se vyskytují problémy s muskuloskeletáním onemocnění (MSD), včetně bederní páteře a na základě toho navrhnout nová preventivní a screeningová vyšetření k určení nemoci z povolání, metodiku pro určení nemoci z povolání, porovnání stávajících metodik a využití výsledků pro sledovaný cíl (vyšší úroveň), navržení preventivně rehabilitačních opatření pro účely pracovně lékařských služeb.

Výstupy z projektu:

Výstupy projektu jsou dostupné na webu VUBP.