Název projektu: Zdravotní rizika vyplývající z expozice radonu v pracovním a životním prostředí
Číslo projektu: NS10596
Doba řešení: od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2011
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví
Účastníci projektu:

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Kontaktní osoba: RNDr. Ladislav Tomášek, CSc.
Anotace:

Studie rizikových faktorů ve vztahu k expozici radonu v pracovním a životním prostředí vychází z dřívějších kohortových studií mezi 10 000 horníky uranových dolů a 12 000 obyvateli exponovanými zvýšeným koncentracím radonu. Období sledování ve studiích bude rozšířeno o dalších 10 let. Cíle zahrnují zkoumání hlavních preventabilních faktorů, jejich časové aspekty a posouzení interakcí, včetně kombinovaných účinků kouření a radonu.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%  

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=NS10596