Název projektu: Zvýšení environmentální bezpečnosti prevencí zneužití průmyslových chemických látek k terorismu
Číslo projektu: VG20132015128
Doba řešení: od 1. 4. 2013
do 31. 12. 2015
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Účastníci projektu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. (tel.: 597 322 847)
Anotace:

Hlavní cíle projektu spočívají ve vytvoření nástrojů prevence proti zneužití nebezpečných průmyslových chemických látek teroristy, přičemž případná sabotáž provedená individuálně a zaměřená na způsobení ztrát na lidských životech nebo poškození životního prostředí je také chápána jako teroristický čin. Jde o dvě metodiky, první zaměřenou na postup identifikace chemických látek, které mají dostatečný potenciál k tomu, aby v transportovatelném množství byly způsobilé vyvolat závažný dopad na zdraví obyvatel nebo životní prostředí při zneužití teroristy, druhou zaměřenou na systém auditu bezpečnostních opatření proti útoku na průmyslové zdroje způsobilé vyvolat závažnou havárii, a to včetně možností kontroly efektivity Plánů fyzické ochrany podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů a připravované novely tohoto zákona. Vedlejší cíle projektu souvisejí s hlavními cíli a jsou podmínkou jejich vzniku nebo podporou jejich využití. Vedlejší cíle projektu jsou následující: Základní databáze prioritních průmyslových chemických látek s vysokým potenciálem zneužitelnosti k teroristickému útoku (toxické a ekotoxické látky) a s možností rozšíření o další látky. Specializovaná mapa zahrnující potenciální vhodné cíle teroristického útoku ohrožujícího následně únikem nebezpečných chemických látek zdraví obyvatel a životní prostředí a informační podporu k prevenci. Článek v impaktovaném periodiku. Dva příspěvky ve sbornících konferencí zařazených do databází Web of Knowledge.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%  

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=VG20132015128