Název Popis
Ergonómia a preventívne ergonomické programy

Dnes již legendární seriál pěti článků zaměřených na ergonomii, které vycházely v časopise Bezpečná práca v roce 2004. Tento materiál lze doporučit každému, kdo se snaží zavést fungující systém řízení ergonomických rizik v podniku (Ergonomický program). Omlouváme se za zhoršenou kvalitu textu. Dílo je archivním kouskem a nepodařilo se již dohledat originál časopisu. Autor: doc. Karol …

Praktická vizuální komunikace – učebnice druhé gramotnosti

Velice zdařilá a obsáhlá monografie Mgr. Tomáše Fassatiho zaměřená na ergonomické aspekty zobrazování informací. Učebnice je rozdělena do čtyř částí, které se často opakovaně věnují jednotlivým oblastem zrakového sdělování, aby je podrobily různým úhlům pohledu. Přesto, že jsou jednotlivé díly publikace více věnovány teorii nebo praxi, je návaznost teorie a praxe využívána průběžně. V teoretických částech se to …

Ergonomie a BOZP

Rozsáhlý soubor odborných textů vytvořený RNDr. Vladimírem Šedivým, CSc. zahrnující tyto dílčí části: Vývoj ergonomie  Ergonomická analýza a syntéza  Analytický popis systému člověka při práci  Ergonomická syntéza  Multidisciplinarita ergonomie  Antropologie  Biomechanika  Fyziologie práce  Hygiena práce  Lékařství  BOZP  Technika a technologie  Design  Ekonomie práce  Psychologie práce  Sociologie práce  Pracovní proces   

Rizika expozice vibracím přenášených na ruce a tělo

Cílem této brožury je shrnutí požadavků nutných k identifikaci a snížení rizik při vystavení zaměstnanců vibracím a možností imple­mentace direktivy “Vibrace” (2002/44­/EK) na národní úroveň, a to v malých a středních podnicích. Brožura obsahuje tři kapitoly: 1. Základní informace, 2. Hodnocení rizik, 3. Příloha 1 a 2.

Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Cieľom encyklopedického súboru bolo v kontexte širšej vedecko-technickej politiky Slovenska vytvoriť potrebné informačné a vedomostné zázemie pre akceptovanie nového významového prístupu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci korešpondujúceho s princípmi Svetovej zdravotníckej or­ganizácie a uplatňovaného v priemyslovo-vyspelých krajinách Európskej únie pre širšiu oblasť používateľov. V sú­lade s týmito prístupmi predmetom systému BOZP nie sú len opatrenia prevencie proti úrazom a vytváranie podmienok pre …