Název Popis
Ergonomie a BOZP

Rozsáhlý soubor odborných textů vytvořený RNDr. Vladimírem Šedivým, CSc. zahrnující tyto dílčí části: Vývoj ergonomie  Ergonomická analýza a syntéza  Analytický popis systému člověka při práci  Ergonomická syntéza  Multidisciplinarita ergonomie  Antropologie  Biomechanika  Fyziologie práce  Hygiena práce  Lékařství  BOZP  Technika a technologie  Design  Ekonomie práce  Psychologie práce  Sociologie práce  Pracovní proces   

Objasňování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových událostí

Jedná se o metodickou pomůcku pro zaměstnavatele a osoby pověřené zaměstnavatelem k objasňování příčin a okolností pracovních úrazů, havárií, poruch technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav a nemocí z povolání. Autor Pavel Kučina.

Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Cieľom encyklopedického súboru bolo v kontexte širšej vedecko-technickej politiky Slovenska vytvoriť potrebné informačné a vedomostné zázemie pre akceptovanie nového významového prístupu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci korešpondujúceho s princípmi Svetovej zdravotníckej or­ganizácie a uplatňovaného v priemyslovo-vyspelých krajinách Európskej únie pre širšiu oblasť používateľov. V sú­lade s týmito prístupmi predmetom systému BOZP nie sú len opatrenia prevencie proti úrazom a vytváranie podmienok pre …

Prevence rizik

Skriptum Vysoké školy ekonomické v Praze, které se zaměřuje na systémové pojetí problematiky prevence rizik včetně historických souvislostí. Autorem je Miloš Paleček.

Kancelářská pracoviště s důrazem na typ open space

Cílem této knihy je blíže představit kancelářská pracoviště a související aspekty pracovního prostředí, ergonomie pracovního místa, psychosociální stránky. Jsou zde uvedeny vybrané rizikové faktory, které mohou významnou měrou ovlivňovat kvalitu práce, úroveň BOZP a pracovní pohodu na tomto typu pracovišť. Zvláštní pozornost je věnována specifickému typu kanceláří, tzv. velkoprostoro­vým kancelářím (open space, open plan), které se sice v podnikové praxi …