Osamocený pracovník

Definice zaměstnance pracujícího osamoceně není obecně stanovena, pouze § 1 písm. d) nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, vysvětluje pojem osamocený zaměstnanec takto: „zaměstnanec, který vykonává práci během pracovní směny na pracovišti sám a bez zajištění soustavného dohledu“.

Ale nemusí se jednat pouze o práci v lese, ale i v zemědělství a při nejrůznějších kontrolních obchůzkách, odběrech vzorků apod.

JAK PRÁCI OSAMOCENÉHO PRACOVNÍKA ŘEŠÍ DALŠÍ PŘEDPISY?

  • Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak. (viz zákon č. 309/2006 Sb., § 5 odst. 1 písm. e))
  • Při práci vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. (viz NV č. 28/2002 Sb., § 2 odst. 2)
  • Zaměstnavatel zajistí, aby osamocený zaměstnanec nebo samostatně pracující zaměstnanec přerušil práci, pokud nemůže pokračovat v práci bezpečným způsobem, a o přerušení práce informoval bez zbytečného odkladu vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. (viz NV č. 28/2002 Sb., § 2 odst. 4)
  • Při zpracování polomů je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanec nepracoval osamoceně. (viz NV č. 28/2002 Sb., Příloha II)
  • Je stanovena povinnost zaměstnavatele při těžbě dříví organizovat práci zaměstnanců tak, aby byla zajištěna jejich kontrola minimálně každých 30 minut v průběhu pracovní směny a aby zaměstnanec nepracoval za podmínek, kdy nemůže sám zajistit bezpečné kácení stromů. (viz NV č. 28/2002 Sb., Příloha II)
  • Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. (viz NV č. 362/2005 Sb. § 3, odst. 8)
  • Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. (viz NV č. 591/2006 Sb., Příloha I)
  • V chlazených místnostech s teplotou nižší než 0 °C nesmí pracovat osamocený pracovník bez kontroly déle než hodinu. (viz vyhláška č. 48/1982 Sb., § 178, odst. 1. písm. a))

Napsat komentář