Sedm tipů pro bezpečnost zboží ve skladu

Logistický sklad je jako mraveniště, plný pohybu, lidí i zboží. Aby bylo možné zboží optimálně uchovávat nebo přepravovat, je nutné zvýšit pozornost při sledování rizik. Jak zajistit bezpečnost zboží a jaké jsou hlavní rizikové faktory v logistickém skladu?

1) Riziko požáru
Dojde-li k požáru, záleží na povaze produktů, které jsou skladovány, způsobu jejich uskladnění, konstrukci budovy a zavedených preventivních opatření. Následná škoda se může ukázat závažná jak pro skladované zboží, tak pro samotnou budovu. „Je nutná pravidelná kontrola a revize hasicích přístrojů a jejich umístění, které vychází z požárně-bezpečnostního řešení každého projektu. Důležité také je, aby byl na požár použitý vhodný typ hasicího přístroje,“ říká Josef Mik, marketingový ředitel společnosti Manutan, která nabízí produkty a řešení pro firmy z oblasti logistiky a skladování.

2) Povodňová rizika
Na činnost skladu mohou mít vážný dopad extrémní povětrnostní události, vydatné deště či problémy s potrubím. Pokud je absorpční kapacita dešťové vody tradičními sítěmi nedostatečná, může skladu hrozit reálné riziko záplav, což může mít za následek poškození budovy, zásob nebo i zařízení. Proto je důležité mít vytvořený systém preventivních opatření v každém skladu, zejména s ohledem na povodňová rizika.

3) Riziko elektroinstalace
Důležité je ověřovat dobrý stav elektrických systémů ve skladu. Používání poškozeného vybavení, jako je vadný jistič, poškozené elektrické prodlužovací kabely nebo nástroje produkující jiskry v blízkosti hořlavého zboží, to vše představuje riziko vzniku nehody. Ať už v podobě výpadku proudu nebo požáru.

4) Zhoršení vlastností produktů
Vlastnosti produktů (nebezpečné, hořlavé, chemické, křehké, sypké, podléhající různým vlivům atd.) by měly vést k navrhování takových způsobů skladování, které se přizpůsobí každému z nich, aby se předešlo možným rizikům jejich poškození. Je proto nezbytné vést evidenci uložených materiálů, do které lze kdykoli nahlédnout. Konkrétní výrobky musí být skladovány na jasně označeném místě a musí k nim být přiložen bezpečnostní list.

5) Nehody
Jsou často způsobeny nesprávným používáním manipulačního zařízení, při srážce, na kluzkém povrchu, při nedostatečném značení nebo při špatném osvětlení. To vše může způsobit nejen materiální škody, ale i ohrozit zdraví pracovníků. „Nehody jsou častým rizikovým faktorem ve skladech. Je nezbytné zaměstnance informovat a pravidelně vzdělávat v bezpečnostních pravidlech a standardech, které je třeba dodržovat. A tato školení a přezkoušení opakovat. Dobrým preventivním opatřením bývá v podnicích evidence a odstraňování tzv. „skoronehod“, na které samotní zaměstnanci upozorňují,“ říká Josef Mik ze společnosti Manutan.

6) Správné používání zařízení
Dalším rizikovým faktorem může být nesprávné použití průmyslového, paletového nebo vysokozdvižného vozíku. Pro bezpečnost je nezbytné, aby zaměstnanci obsluhovali jen taková zařízení, na která mají platné osvědčení, aby měli kvalitní školení nebo aby měla firma zpracované provozně bezpečnostní předpisy nebo bezpečné pracovní postupy.

7) Plán údržby
Kontrola, úklid a údržba zařízení ve skladu musí být prováděna pravidelně. Jedná se například o kontrolu celkového stavu regálů, stavu palet, pořádku a čistoty uliček, značení, stavu podlahy atd. Jakmile je zjištěna odchylka, doporučuje se kvalifikovat rozsah rizika a reagovat na něj ve vhodném časovém rámci.

Legislativa:
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
• ČSN EN 15635 – Ocelové statické skladovací systémy – používání a údržba skladovacího zařízení.
• ČSN 26 9030 – Manipulační jednotky – zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.
• ČSN EN 15620 – Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regály – tolerance, deformace a vůle

Zdroj: Lukáš Klapil. Crest Communications Ostrava s. r. o.

Napsat komentář