Značení únikových cest na pracovištích

V rámci prováděných kontrol nad stavem BOZP na pracovištích se v praxi často setkáváme s tím, že značení únikových cest dosud není v souladu s požadavky právních předpisů. Únikové cesty jako takové řeší celá řada právních předpisů a technických norem. Jedná se například o zákon č. 133/1985 Sb., kde se v ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) uvádí, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům.

Ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., je mj. stanoveno, že musí být označeny únikové cesty a nouzové východy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, a to, že toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., ke značení únikových cest uvádí, že úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Dále uvádí, že se toto bezpečnostní značení umísťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ke značení únikových cest uvádí, že únikové cesty, východy a evakuační výtahy na únikových cestách musí být trvale označeny značkami pro únik a evakuaci osob.

Značením únikových cest se zabývají i technické normy, například ČSN 73 0802 ed. 2 a ČSN ISO 3864-1. Žádný z výše uvedených předpisů však přímo neříká, kde má být konkrétně toto značení umístěno.

Místo umístění značky pro označení únikové cesty a únikového východu nejblíže určuje ustanovení § 5 odst. 3 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., které říká, že je-li značka pro označení únikové cesty a nouzového východu zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu, musí být instalována na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad její úrovní.

Ačkoli by se mohlo z výše uvedeného zdát, že je tato problematika řešena poměrně jasně, v praxi se stále můžeme setkávat s roztodivnými situacemi. Zvláště pak u nových objektů. Projektanti totiž nezřídka navrhují umístění značek směru úniku do úrovně očí, jak to byli zvyklí dělat už v minulosti. Při kolaudačním řízení pak hasiči toto řešení akceptují, což následně při vlastním provozu objektu vyvolává oprávněné dohady o tom, zda je to takto správně. Argument provozovatele, že „takto to bylo zkolaudováno“ totiž zní logicky. Ovšem ve světle skutečnosti, že výše uvedené ustanovení nařízení vlády č. 375/2017 Sb. je pro značení únikových cest závazné a zcela určující, nemůže obstát.

Na závěr tak lze pouze konstatovat, aby si na to čtenáři dávali v praxi pozor. Příkladem budiž značení uvedené na obrázku níže, které musel provozovatel po uvedení objektu do provozu předělat.

Autoři článku: JUDr. Petr Kožmín, LL.M, MBA, Doc. RNDr. Petr A. Skřehot, Ph.D.

Napsat komentář