Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – analýza rizik průmyslových činností ve vybraném podniku

Jedná se o diplomovou práci na téma „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – Analýza rizik průmyslových činností ve vybraném podniku“, která vychází z legislativního rámce BOZP a systémů řízení BOZP v České republice. V práci jsou popsány druhy a postupy analýzy rizik ohrožujících lidský život nebo zdraví. Vybrané teoretické metody jsou poté aplikovány na příkladu pomocných a obslužných činností průmyslového podniku. V poslední kapitole jsou shrnuta konkrétní zjištění a doporučení pro zkoumané úseky podniku. Autorka: Eva Urbánková.

Přílohy
  • BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - ANALÝZA RIZIK.pdf
Autor: Petr Skřehot