Název Popis
Souhrnná studie faktorů ovlivňujících bezpečnost v prostředí digitalizované práce uvnitř systému člověk-stroj

Tento dokument představuje souhrnný výstup z projektu „Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a pracovních operací na kulturu bezpečnosti v průmyslovém sektoru“, který byl řešen v období 2019 až 2022. Uvedený projekt byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu společenskovědního výzkumu ÉTA.  Cílem projektu bylo určit míru dopadů digitalizace v průmyslovém sektoru, tj. v sektoru …

Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Cieľom encyklopedického súboru bolo v kontexte širšej vedecko-technickej politiky Slovenska vytvoriť potrebné informačné a vedomostné zázemie pre akceptovanie nového významového prístupu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci korešpondujúceho s princípmi Svetovej zdravotníckej or­ganizácie a uplatňovaného v priemyslovo-vyspelých krajinách Európskej únie pre širšiu oblasť používateľov. V sú­lade s týmito prístupmi predmetom systému BOZP nie sú len opatrenia prevencie proti úrazom a vytváranie podmienok pre …

Nezávazná příručka pro správnou praxi pro porozumění a provádění směrnice 92/57/EHS „o staveništích“

Cílem této nezávazné příručky je přispět k tomu, aby všechny strany zapojené do stavby (včetně stavebníků, vedoucích stavby, projektantů, ko­ordinátorů, zhotovitelů a dalších zaměstnavatelů, za­městnanců, dodavatelů atd.) porozuměly ustanovením směr­nice a prováděly je. Příručka obsahuje znění směrnice, které stanoví její minimální požadavky, a uvádí vysvětlivky. Zahrnuje také některé návrhy a příklady osvěd­čených postupů. Čtenáři by měli vzít v úvahu vnitros­tátní právní předpisy, protože ty …

Ergonomie

Autor Lubor Chundela. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Riziká technických zariadení – manažérstvo rizika

Autor Juraj Sinay a kol. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.