Název Popis
Metody analýzy rizik – sbírka příkladů

Vzorové ukázky aplikace metod analýzy rizik: Předběžná analýza ohrožení (PHA), Hazard and Operability Analysis (HAZOP), Analýza způsobů, důsledků (a kritičnosti) poruch (FMEA/FMECA), Analýza stromu poruchových stavů (FTA), Analýza stromu událostí (ETA), Blokový diagram bezporuchovosti (RBD), Analýza spolehlivosti člověka (HRA), TESEO, THER­P, HEART, Meto­da Dow FEI a další.

Management rizika

Zdařilý učební text Slezské univerzity v Opavě zaměřený na Loss Prevention & Safety Promotion. Autorem díla je profesor František Babinec. 

Návrh metodické příručky Českého báňského úřadu pro hodnocení rizika

Tento metodický pokyn poskytuje jednoduchý a účelný postup pro hodnoceni rizika na pracovišti a jeho řízení. V první části příručky jsou shrnuty základní principy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a místo, které v systému řízení zaujímá hodnocení rizika. V dalších částech jsou popsány postupy hodnocení rizika a jeho řízení a konkrétní metodiky, pomoci nichž může byt riziko hodnoceno …

Rizika expozice vibracím přenášených na ruce a tělo

Cílem této brožury je shrnutí požadavků nutných k identifikaci a snížení rizik při vystavení zaměstnanců vibracím a možností imple­mentace direktivy “Vibrace” (2002/44­/EK) na národní úroveň, a to v malých a středních podnicích. Brožura obsahuje tři kapitoly: 1. Základní informace, 2. Hodnocení rizik, 3. Příloha 1 a 2.

Hodnocení rizik

Tato brožura je určena malým a středním podnikům jako velmi jednoduchý nástroj pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik na pracovištích. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a její vývoj je úzce spojen se sociálně-ekonomickým roz­vojem naší společnosti a je zařazen mezi priority členských států EU. Brožura je rozdělena do následujících ka­pitol: 1. Hodnocení rizik – zákonná povin­nost, 2. Terminologie, 3. Metodologie, 4. Identifikace nebezpečí, 5. Odhad rizik a jeho vyhodnocení, 6. …