Název Popis
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Tato brožura byla vytvořena na základě požadavku posuzování rizik u zaměstnanců pra­cujících s elektrickým napětím a/nebo vystavených nebezpečím sou­visejícím s elektřinou. Tato brožura poskytuje základní informace se zaměřením na nebezpečí související s elektřinou, pou­žívání přístrojů a nářadí a konstrukci (plány, návrhy) elektrické in­stalace. Infor­mace jsou rozděleny do následujících ka­pitol: 1. Základní informace, 2. Posuzování rizik, 3. Příklady “přípustných” a “nepřípustných” si­tuací, 4. Snižování rizik, 5. Příloha 1 a 2.

Objasňování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových událostí

Jedná se o metodickou pomůcku pro zaměstnavatele a osoby pověřené zaměstnavatelem k objasňování příčin a okolností pracovních úrazů, havárií, poruch technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav a nemocí z povolání. Autor Pavel Kučina.

Zraková zátěž

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pra­covním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, kar­cinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.

Snížený a zvýšený barometrický tlak

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pra­covním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, kar­cinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.

Pracovní polohy

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pra­covním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, kar­cinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.