Název Popis
Psychická zátěž

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pra­covním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, kar­cinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.

Kancelářská pracoviště s důrazem na typ open space

Cílem této knihy je blíže představit kancelářská pracoviště a související aspekty pracovního prostředí, ergonomie pracovního místa, psychosociální stránky. Jsou zde uvedeny vybrané rizikové faktory, které mohou významnou měrou ovlivňovat kvalitu práce, úroveň BOZP a pracovní pohodu na tomto typu pracovišť. Zvláštní pozornost je věnována specifickému typu kanceláří, tzv. velkoprostoro­vým kancelářím (open space, open plan), které se sice v podnikové praxi …

Fyziologie a psychologie práce

Uvedené skriptum Ostravské univerzity shrnuje základní informace o reakci lidského organismu na fyzickou a psychickou zátěž a prezentuje metody používané na měření a hodnocení zátěže člověka v pracovním procesu. Autory jsou prof. Jirák a PhDr. Bohumil Vašina.

Stres a jeho vliv na pracovní výkon

Jedná se o bakalářskou práci Karla Vošáhlíka, jejímž cílem bylo prozkoumat souvislosti mezi výkonností pracovníků ve stresovém prostředí a jejich schopností podávat optimální pracovní výkon. Práce předkládá také návrh opatření na snížení resp. odstranění stre­sových faktorů ve vybraném podnikovém prostředí s ekonomickými důsledky.

Spolehlivost lidského činitele

Jaderná zařízení vzbuzují jak respekt vyvolaný používanými špičkovými techno­logiemi a pracovními postupy, tak nedůvěru, ke které přispívá každá neprojektová si­tuace kterékoli části provozu. Na těchto neprojektových situacích se podílí v podstatné míře obsluha, které je v rámci uvedené knihy věnována hlavní pozornost. V publikaci jsou shrnuty různé nehody, na jejichž vzniku se podílelo selhání lidského činitele. Autoři Miloš …