Název Popis
Souhrnná studie faktorů ovlivňujících bezpečnost v prostředí digitalizované práce uvnitř systému člověk-stroj

Tento dokument představuje souhrnný výstup z projektu „Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a pracovních operací na kulturu bezpečnosti v průmyslovém sektoru“, který byl řešen v období 2019 až 2022. Uvedený projekt byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu společenskovědního výzkumu ÉTA.  Cílem projektu bylo určit míru dopadů digitalizace v průmyslovém sektoru, tj. v sektoru …

Ergonomie a BOZP

Rozsáhlý soubor odborných textů vytvořený RNDr. Vladimírem Šedivým, CSc. zahrnující tyto dílčí části: Vývoj ergonomie  Ergonomická analýza a syntéza  Analytický popis systému člověka při práci  Ergonomická syntéza  Multidisciplinarita ergonomie  Antropologie  Biomechanika  Fyziologie práce  Hygiena práce  Lékařství  BOZP  Technika a technologie  Design  Ekonomie práce  Psychologie práce  Sociologie práce  Pracovní proces   

Objasňování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových událostí

Jedná se o metodickou pomůcku pro zaměstnavatele a osoby pověřené zaměstnavatelem k objasňování příčin a okolností pracovních úrazů, havárií, poruch technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav a nemocí z povolání. Autor Pavel Kučina.

Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Cieľom encyklopedického súboru bolo v kontexte širšej vedecko-technickej politiky Slovenska vytvoriť potrebné informačné a vedomostné zázemie pre akceptovanie nového významového prístupu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci korešpondujúceho s princípmi Svetovej zdravotníckej or­ganizácie a uplatňovaného v priemyslovo-vyspelých krajinách Európskej únie pre širšiu oblasť používateľov. V sú­lade s týmito prístupmi predmetom systému BOZP nie sú len opatrenia prevencie proti úrazom a vytváranie podmienok pre …

Prevence rizik

Skriptum Vysoké školy ekonomické v Praze, které se zaměřuje na systémové pojetí problematiky prevence rizik včetně historických souvislostí. Autorem je Miloš Paleček.