Název Popis
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Tato brožura byla vytvořena na základě požadavku posuzování rizik u zaměstnanců pra­cujících s elektrickým napětím a/nebo vystavených nebezpečím sou­visejícím s elektřinou. Tato brožura poskytuje základní informace se zaměřením na nebezpečí související s elektřinou, pou­žívání přístrojů a nářadí a konstrukci (plány, návrhy) elektrické in­stalace. Infor­mace jsou rozděleny do následujících ka­pitol: 1. Základní informace, 2. Posuzování rizik, 3. Příklady “přípustných” a “nepřípustných” si­tuací, 4. Snižování rizik, 5. Příloha 1 a 2.

Bezpečnost v elektrotechnice

Učební texty Fakulty elektrotechnické VUT v Brně zaměřené na bezpečnost v elektrotechnice. Skripta slouží k přípravě ke zkoušce podle §4 až 6 vyhl. 50/1978 Sb. Skripta respektují normy ČSN v jejich znění platným k roku 2008. Autoři Kaláb Pavel a Miloslav Steinbauer.

Bezpečná práce u plynových zařízení

Autor Zdeněk Přibyla. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Příručka pro hodnocení kvalifikace osob pro práce pod napětím

Autor kolektiv autorů. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Příručka k posuzování odborné způsobilosti elektrotechniků

Autor kolektiv autorů. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.