Název Popis
100x o umělém osvětlení

Autor Ladislav Chalupský. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Analýza a hodnocení rizik při dopravě nebezpečných látek

Jedná se o studijní text Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, který je zpracován pro distanční vzdělávání v oblasti zpracování analýzy a hodnocení rizik. Pozornost je zde věnována zejména bezpečnosti při dopravě nebezpečných látek po silnici s důrazem na provoz v podzemních, zvláště pak tunelových stavbách., tak aby práce s ním byla co nejjednodušší. Autoři: Kateřina Sikorová …

Analýza a hodnocení rizik s ohledem na lidský faktor

Sborník přednášek konaných v rámci 50. semináře od­borné skupiny pro spolehlivost v únoru 2013. Sborník obsahuje tyto příspěvky: Identifikace potenciálních lidských chyb pomocí kombinované me­todiky HTA-PHEA (RNDr. Mgr. Petr Skřehot, Ph.D.) Předpověď a prevence rizik spojených s lidským výkonem (Ing. Radim Doležal)  Posouzení rizik z chybování člověka při rekonstrukci rozvoden (doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc.)

Analýza ovládacích prvků strojů

Autor Jiří Kruliš. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Barevná úprava pracovního prostředí a bezpečnost práce

Autor Jaro Křivohlavý. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečná kancelář

Autor Eva Musilová. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečná montáž dílcových lešení

Autor VÚBP. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečná práca s pesticídmi

Autor Úrad bezpečnosti práce SR. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečná práce při bourání

Autor Václav Brabec. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečná práce při obrábění dřeva

Autor Antonín Dušátko. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečná práce u plynových zařízení

Autor Zdeněk Přibyla. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečná práce v zemědělství – provozní objekty a zařízení

Autor Jaroslav Vaněk. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečná práce ve stavebnictví

Autor Václav Brabec a kol. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečná technika, bezpečná pracoviská – atribúty prosperujúcej spoločnosti

Autor Juraj Sinay a kol. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečné konstrukční vzdálenosti

Autor Václav Svoboda. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečně v zahradě bez úrazu na sadě

Autor kolektiv autorů. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost a hygiena práce

Autor Václav Brabec. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništích

Autor VÚBP. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Jedná se o učební text č. 17, který vznikl v rámci projektu „Posilování sociálního dialogu – služby pro zaměstnance“, jež byl financován z prostředků ESF. Publikace se zaměřuje na právní aspekty zajišťování úkolů na úseku BOZP, především pak z pohledu odborových organizací.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – analýza rizik průmyslových činností ve vybraném podniku

Jedná se o diplomovou práci na téma „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – Analýza rizik průmyslových činností ve vybraném podniku“, která vychází z legislativního rámce BOZP a systémů řízení BOZP v České republice. V práci jsou popsány druhy a postupy analýzy rizik ohrožujících lidský život nebo zdraví. Vybrané teoretické metody jsou poté aplikovány na příkladu pomocných a obslužných …

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nanomateriály : příručka pro zaměstnavatele

Autor Marcela Rupová a Petr Skřehot. V pos­ledních letech zaznamenaly nanotechnologie nebývalý rozvoj. V souvislosti s tím vyplynuly také oprávněné obavy týkající se bezpečnosti. S ohledem na některé nepříznivé zkušenosti z minulosti (škodlivé účinky azbestu, cigaretového kouře, výfukových plynů, DDT atd.) je v současnosti k tzv. „novým rizikům“, mezi něž jsou potenciální nežádoucí důsledky nanotechnologií řazeny, …

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích

Autor kolektiv autorů. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění zemních prací

Autor Karel Novotný. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost a ochrana zdraví v obchodě

Autor Oldřich Bilina. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách

Zvláštní příloha Učitelských novin č. 14–15/2006 věnovaná problematice bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školách a při výuce. V materiálu jsou obsaženy tyto dílčí části (články):  Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zři­zovaných Ministerstvem školství, …

Bezpečnost manipulačních vozíků

Autor VÚBP. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce při manipulaci s materiálem a při jeho skladování

Autor Antonín Dušátko. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce při přechodu od mechanizace k automatizaci

Autor Jaro Křivohlavý. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce při provozu a údržbě motorových vozidel

Autor Miroslava Šmídová. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce při provozu motorových vozidel

Autor Miroslava Šmídová. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce při strojním obrábění dřeva

Autor Václav Svoboda. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě VTZ

Autor Ladislav Hamáček a kol. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami

Autor Klusák Hynek a Ševčíková Marie. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce při zacházení s pesticidy

Autor Fuhr Jaroslav a Losman Alois. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce pro kutily

Autor Vojtěch Mráz. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce projektování a kolaudace staveb a technologií

Autor Jana Šnaiderová. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce u obráběcích strojů na kovy

Autor Václav Kučera. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce u tvářecích strojů na kov

Autor Jindřich Kratochvíl. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce v chemických laboratóriách

Autor Antonín Vavřík. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce v lesnictví

Cílem této příručky je proto ve stručnosti informovat o základních zásadách bezpečné práce, kterými je zapotřebí se v zájmu zachování zdraví při provádění prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru řídit, a o požadavcích právních předpisů, které je nutno dodržovat. Přestože nařízení vlády č. 28/2002 Sb., podmínky kvalifikace pro práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru konkrétně nestanoví, …

Bezpečnost práce v lesnictví

Autor Pavel Šalamon (1995). V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce v lesnictví

Autor Pavel Šalamon (2003). V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce v lesnictví

Autor Květoslav Čermák. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce v nábytkářském průmyslu

Autor Luboš Kubín. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování

Autor Lubomír Novák. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce v potravinářském průmyslu

Autor Naděžda Sýkorová. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce v zemědělství

Autor Michal Ronin. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce v zemědělství

Autor Jaro slav Vaněk. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Autor VÚBP. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Autor VÚBP (2004). V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Autor Jaroslav Lukeš. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Autor Jan Havel. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost při práci v zemědělství

Autor Jaroslav Vaněk. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost provozu a obsluhy manipulačních vozíků

Autor VÚBP. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost skladovacích zařízení sypkých hmot a bezpečnost jejich provozu

Autor VÚBP. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost v elektrotechnice

Učební texty Fakulty elektrotechnické VUT v Brně zaměřené na bezpečnost v elektrotechnice. Skripta slouží k přípravě ke zkoušce podle §4 až 6 vyhl. 50/1978 Sb. Skripta respektují normy ČSN v jejich znění platným k roku 2008. Autoři Kaláb Pavel a Miloslav Steinbauer.

Bezpečnost zařízení pro plynulou dopravu nákladů a bezpečnost jejich provozu

Autor VÚBP. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečný podnik – Příručka pro posuzování úrovně podnikového řízení bezpečnosti práce

Autor ČÚBP. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Biologičtí činitelé

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pra­covním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, kar­cinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.

BOZP ve školách a školských zařízeních

Autor kolektiv autorů. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Chemická rizika

Příručka je určena na pomoc malým a středním podnikům při plnění požadavků spojených s hodnocením rizik na pracovištích s výs­kytem nebezpečných chemických látek a přípravků. Obsah příručky: 1. Základní informace a principy, 2. Postup hodnocení rizik, 3. Specifikace opatření k eliminaci, nebo snižování rizik, 4. Přílohy. Příručku vydala ISSA, v českém překladu vyšla v roce 2010.

Člověk a stroj

Autor Jaro Křivohlavý. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Cvičení při bolestech od krční páteře

Autor Marta Beránková. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Dokumentace zdolávání požáru – všeobecně

Podrobná metodika, která je součástí materiálů základy požární taktiky Ministerstva vnitra – GŘ HZS, které vydalo Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě. Autorem je Dr. Ing. Zdeněk Hanuška. Materiál je v plném znění (10 stran) ke stažení na volně přístupných webových stránkách.  

Dozorné kontrolné a riadiace činnosti

Autor Heinz Schmidtke. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Duševní hygiena pro vedoucí pracovníky

Autor Kamil Provazník a kol. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Cieľom encyklopedického súboru bolo v kontexte širšej vedecko-technickej politiky Slovenska vytvoriť potrebné informačné a vedomostné zázemie pre akceptovanie nového významového prístupu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci korešpondujúceho s princípmi Svetovej zdravotníckej or­ganizácie a uplatňovaného v priemyslovo-vyspelých krajinách Európskej únie pre širšiu oblasť používateľov. V sú­lade s týmito prístupmi predmetom systému BOZP nie sú len opatrenia prevencie proti úrazom a vytváranie podmienok pre …

Ergonómia a preventívne ergonomické programy

Dnes již legendární seriál pěti článků zaměřených na ergonomii, které vycházely v časopise Bezpečná práca v roce 2004. Tento materiál lze doporučit každému, kdo se snaží zavést fungující systém řízení ergonomických rizik v podniku (Ergonomický program). Omlouváme se za zhoršenou kvalitu textu. Dílo je archivním kouskem a nepodařilo se již dohledat originál časopisu. Autor: doc. Karol …

Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení ergonomických rizik

Z pověření hlavního hygienika ČR připravili pracovníci Národního referenčního pracoviště pro fyziologii a psychofyziologii práce na Centru pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze tento metodický materiál věnovaný hodnocení ergonomických rizik, který je zaměřen zejména na rizika vedoucí k poškození pohybového aparátu. Materiál je určen především zaměstnavatelům a dozorovým orgánům působícím v oblasti BOZP k usnadnění jejich orientace v této …

Ergonomie

Autor Lubor Chundela. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Ergonomie – optimalizace lidské činnosti

Autoři Oldřich Matoušek a Silva Gilbertová. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Ergonomie a BOZP

Rozsáhlý soubor odborných textů vytvořený RNDr. Vladimírem Šedivým, CSc. zahrnující tyto dílčí části: Vývoj ergonomie  Ergonomická analýza a syntéza  Analytický popis systému člověka při práci  Ergonomická syntéza  Multidisciplinarita ergonomie  Antropologie  Biomechanika  Fyziologie práce  Hygiena práce  Lékařství  BOZP  Technika a technologie  Design  Ekonomie práce  Psychologie práce  Sociologie práce  Pracovní proces   

Ergonomie na pracovištích (svazky 1 až 8)

Soubor 8 svazků zaměřených na problematiku ergonomie pracovišť. Názvy jednotlivých dílů: Základy ergonomie Limitující ukazatelé výkonnosti, zatížení a příčiny poškození člověka při práci Ergonomické požadavky na řešení pracovního místa Ergonomické požadavky na organizaci práce Uplatnění ergonomie při řešení pracovního místa a pracovních postupů u strojních zařízení Uplatnění ergonomie na pracovištích v zemědělství Uplatnění ergonomie na …

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Uvedená kniha se zaměřuje na vymezení problémů, které souvisejí s úpravou pracovních míst určených pro zdravotně postižené zaměstnance. Její nedílnou částí je také analýza současného stavu, zaměřená na úpravu a specifické vybavení pracovních míst pro zdravotně handicapované osoby. 

Ergoterapie II

Autor Jan Pfeiffer. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Faktory zevního prostředí, vliv na zdraví, prevence

Souhrnný studijní materiál věnovaný problematice faktorů zevního prostředí, vliv na zdraví, prevence dostupný v tištěné i elektronické podobě. Materiál vypracoval SZU pod autorským vedením prof. Kamila Provazníka.

Firemní kultura – její význam pro management, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Autor Jaroslav Uzel. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Flexibilní formy práce a jejich právní úprava

Autor Pavel Kučina. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Fysiologie a patofysiologie tělesné zátěže

Autoři Miloš Máček a Jan Vávra. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Fyzická zátěž

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pra­covním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, kar­cinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.

Fyziologie a psychologie práce

Uvedené skriptum Ostravské univerzity shrnuje základní informace o reakci lidského organismu na fyzickou a psychickou zátěž a prezentuje metody používané na měření a hodnocení zátěže člověka v pracovním procesu. Autory jsou prof. Jirák a PhDr. Bohumil Vašina.

Handbook of human factor and ergonomics – kapitola 27

Unikátní dílo profesora Gavriela Salvendyho čítající 654 stran. Kapitola 27 pojednávající o problematice lidského chybování je veřejně dostupná ze stránek http://nas.psych.uidaho.edu/…82006%29.pdf

Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods

Monografie zaměřená na metody používané v oblasti analýzy spolehlivosti lidského činitele a ergonomie pracovišť. Vedoucím autorského týmu byl profesor Neville Stanton.

Hluk

Cílem brožury je informativní pomoc při identifikaci a hodnocení rizik před nepříznivými účinky hluku. Informace jsou rozděleny do čtyř kapitol, a to: 1. Základní informace, 2. Kontrolní list pro hodnocení rizik-hluk, 3. Hodnocení rizika nadměrného hluku, 4. Navrhovaná opatření. Brožuru vydala ISSA; v českém překladu vyšlo v roce 2014.

Hodnocení pracovního prostředí v lesním hospodářství

Autor Pavel Šalamon. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Hodnocení pracovního prostředí v zemědělství

Autor Marie Licková. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Hodnocení psychické, fyzické a senzorické pracovní zátěže

Autor Oldřich Matoušek. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Hodnocení rizik

Tato brožura je určena malým a středním podnikům jako velmi jednoduchý nástroj pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik na pracovištích. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a její vývoj je úzce spojen se sociálně-ekonomickým roz­vojem naší společnosti a je zařazen mezi priority členských států EU. Brožura je rozdělena do následujících ka­pitol: 1. Hodnocení rizik – zákonná povin­nost, 2. Terminologie, 3. Metodologie, 4. Identifikace nebezpečí, 5. Odhad rizik a jeho vyhodnocení, 6. …

Human error taxonomies applied to driving: A generic driver error taxonomy and its implications for intelligent transport systems

Recenzovaný článek vydaný v časopise Safety Science, jehož autory jsou Neville A. Stanton a Paul M. Salmon. Článek se zaměřuje na problematiku lidských chyb a analýzy spolehlivosti lidského činitele.

Hygiena a bezpečnost práce při používání chemických látek v zemědělství

Autor Karel Podlešák. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Hygiena práce

Autor Bohuslav Málek. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Hygiena v pohostinství a ubytování

Autoři Marie Čemusová a Milan Franta. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Identifikace a hodnocení rizik

Jednotlivé kapitoly tohoto materiálu, který je určen zejména pro malé a střední podniky, poskytují základní informace pro zaměstnavatele o tom, jak postupovat při vyhledávání nedostatků, které mohou významným zpùsobem ovlivnit bezpečnost jejich zaměstnanců. Materiál je koncipován tak, aby při jejich splnění byl vytvořen soulad nejen s legislativou platnou v ČR ale i s legis­lativou harmonizovanou s legislativou EU. Autor …

Identifikace a hodnocení rizik ve výrobních podnicích

Autor Eva Hanáková. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Ilustrovaná vyhláška č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Autor Třinecké železárny. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Interní komunikace – metodická příručka

Autor David Michalík. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Jak na břemena?

Tato příručka je určena nejen zaměstnancům a zaměstnavatelům, na jejichž pracovištích se vyskytují činnosti vyžadující ruční zvedání, pokládání a přemisťování nejrůznějších předmětů či břemen, ale i osobám samostatně výdělečně činným. Příručka obsahuje řadu instruktivních obrázků, znázorňujících manipulaci s různými typy břemen. Jejím cílem je poskytnout zaměstnancům návod, jak si osvojit patřičné dovednosti a způsoby práce s …

Jak zavést efektivní systém řízení bezpečnosti práce

Autor VÚBP. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Jednotná metodika výuky první pomoci

Autor Jaromír Hrabovský. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Kancelářská pracoviště s důrazem na typ open space

Cílem této knihy je blíže představit kancelářská pracoviště a související aspekty pracovního prostředí, ergonomie pracovního místa, psychosociální stránky. Jsou zde uvedeny vybrané rizikové faktory, které mohou významnou měrou ovlivňovat kvalitu práce, úroveň BOZP a pracovní pohodu na tomto typu pracovišť. Zvláštní pozornost je věnována specifickému typu kanceláří, tzv. velkoprostoro­vým kancelářím (open space, open plan), které se sice v podnikové praxi …