Název Popis
Ergonomie a BOZP

Rozsáhlý soubor odborných textů vytvořený RNDr. Vladimírem Šedivým, CSc. zahrnující tyto dílčí části: Vývoj ergonomie  Ergonomická analýza a syntéza  Analytický popis systému člověka při práci  Ergonomická syntéza  Multidisciplinarita ergonomie  Antropologie  Biomechanika  Fyziologie práce  Hygiena práce  Lékařství  BOZP  Technika a technologie  Design  Ekonomie práce  Psychologie práce  Sociologie práce  Pracovní proces   

Pracovní polohy

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pra­covním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, kar­cinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.

Fyziologie a psychologie práce

Uvedené skriptum Ostravské univerzity shrnuje základní informace o reakci lidského organismu na fyzickou a psychickou zátěž a prezentuje metody používané na měření a hodnocení zátěže člověka v pracovním procesu. Autory jsou prof. Jirák a PhDr. Bohumil Vašina.

Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení ergonomických rizik

Z pověření hlavního hygienika ČR připravili pracovníci Národního referenčního pracoviště pro fyziologii a psychofyziologii práce na Centru pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze tento metodický materiál věnovaný hodnocení ergonomických rizik, který je zaměřen zejména na rizika vedoucí k poškození pohybového aparátu. Materiál je určen především zaměstnavatelům a dozorovým orgánům působícím v oblasti BOZP k usnadnění jejich orientace v této …

Klinická antropologie

Autorky Marie Nováková a Zdeňka Hloušková. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.