Název Popis
Analýza a hodnocení rizik s ohledem na lidský faktor

Sborník přednášek konaných v rámci 50. semináře od­borné skupiny pro spolehlivost v únoru 2013. Sborník obsahuje tyto příspěvky: Identifikace potenciálních lidských chyb pomocí kombinované me­todiky HTA-PHEA (RNDr. Mgr. Petr Skřehot, Ph.D.) Předpověď a prevence rizik spojených s lidským výkonem (Ing. Radim Doležal)  Posouzení rizik z chybování člověka při rekonstrukci rozvoden (doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc.)

Metody analýzy rizik – sbírka příkladů

Vzorové ukázky aplikace metod analýzy rizik: Předběžná analýza ohrožení (PHA), Hazard and Operability Analysis (HAZOP), Analýza způsobů, důsledků (a kritičnosti) poruch (FMEA/FMECA), Analýza stromu poruchových stavů (FTA), Analýza stromu událostí (ETA), Blokový diagram bezporuchovosti (RBD), Analýza spolehlivosti člověka (HRA), TESEO, THER­P, HEART, Meto­da Dow FEI a další.

Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods

Monografie zaměřená na metody používané v oblasti analýzy spolehlivosti lidského činitele a ergonomie pracovišť. Vedoucím autorského týmu byl profesor Neville Stanton.

Handbook of human factor and ergonomics – kapitola 27

Unikátní dílo profesora Gavriela Salvendyho čítající 654 stran. Kapitola 27 pojednávající o problematice lidského chybování je veřejně dostupná ze stránek http://nas.psych.uidaho.edu/…82006%29.pdf

Spolehlivost lidského činitele

Jaderná zařízení vzbuzují jak respekt vyvolaný používanými špičkovými techno­logiemi a pracovními postupy, tak nedůvěru, ke které přispívá každá neprojektová si­tuace kterékoli části provozu. Na těchto neprojektových situacích se podílí v podstatné míře obsluha, které je v rámci uvedené knihy věnována hlavní pozornost. V publikaci jsou shrnuty různé nehody, na jejichž vzniku se podílelo selhání lidského činitele. Autoři Miloš …