Název Popis
Bezpečnost práce v lesnictví

Cílem této příručky je proto ve stručnosti informovat o základních zásadách bezpečné práce, kterými je zapotřebí se v zájmu zachování zdraví při provádění prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru řídit, a o požadavcích právních předpisů, které je nutno dodržovat. Přestože nařízení vlády č. 28/2002 Sb., podmínky kvalifikace pro práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru konkrétně nestanoví, …

Nezávazná příručka pro správnou praxi pro porozumění a provádění směrnice 92/57/EHS „o staveništích“

Cílem této nezávazné příručky je přispět k tomu, aby všechny strany zapojené do stavby (včetně stavebníků, vedoucích stavby, projektantů, ko­ordinátorů, zhotovitelů a dalších zaměstnavatelů, za­městnanců, dodavatelů atd.) porozuměly ustanovením směr­nice a prováděly je. Příručka obsahuje znění směrnice, které stanoví její minimální požadavky, a uvádí vysvětlivky. Zahrnuje také některé návrhy a příklady osvěd­čených postupů. Čtenáři by měli vzít v úvahu vnitros­tátní právní předpisy, protože ty …

Nezávazná příručka správných postupů pro provádění směrnice 2001/45/ES (o práci ve výškách)

Tato příručka Evropské komise slouží zejména malým a středním podnikům jako pomůcka při výběru nejvhodnějšího pracovního zařízení pro dočasnou práci ve výšce. Pomůže podnikům zlepšit bezpečnost svých pracovníků i řídit své výrobní náklady. V příručce jsou shromážděny „osvědčené postupy“ určené jak odborníkům, tak i subjektům za­pojeným do prevence úrazů při práci ve výškách. 

Bezpečná práce ve stavebnictví

Autor Václav Brabec a kol. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Uklouznutí a pády z výšky

Brožura byla zpracována za účelem pomoci při vyhodnocení rizik z důvodu uklouznutí a při pádech z výšky. Informace jsou rozděleny do následujících ka­pitol: 1. Základní informace o uklouznutí a pádech z výšky, 2. Kontrolní list pro určení rizik uklouznutí a pádů z výšky, 3. Vyhodnocení rizik, 4. Přijatá opatření, 5. Příloha. Brožuru vydala ISSA a v českém překladu vyšla v roce 2010.