Název Popis
Metody analýzy rizik – sbírka příkladů

Vzorové ukázky aplikace metod analýzy rizik: Předběžná analýza ohrožení (PHA), Hazard and Operability Analysis (HAZOP), Analýza způsobů, důsledků (a kritičnosti) poruch (FMEA/FMECA), Analýza stromu poruchových stavů (FTA), Analýza stromu událostí (ETA), Blokový diagram bezporuchovosti (RBD), Analýza spolehlivosti člověka (HRA), TESEO, THER­P, HEART, Meto­da Dow FEI a další.

Management rizika

Zdařilý učební text Slezské univerzity v Opavě zaměřený na Loss Prevention & Safety Promotion. Autorem díla je profesor František Babinec. 

Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot

Tato příručka je určena pro potřeby široké veřejnosti. Jejím cílem je seznámit zaměs­tnavatele, zaměstnance, provozovatele zařízení i zájemce z řad občanů se základními informacemi o chemických látkách, používaných v čerpacích stanicích pohonných hmot. Zároveň chce upozornit na možná nebezpečí, vyplývající z vlas­tností chemických látek, a na případná rizika, plynoucí z používání těchto chemických látek. Příručka je zaměřena především na používání chemických …

Vliv havárií na životní prostředí

Tato publikace shrnuje zkušenosti, poznatky a nové přístupy k pro­blematice hodnocení vlivů havárií souvisejících s nebezpečnými látkami a přípravky na životní prostředí. Vzhledem ke složitosti a rozmanitosti jed­notlivých složek životního prostředí je toto hodnocení náročnější, a na rozdíl od problematiky hodnocení dopadů havárií na zdraví a životy lidí a majetek, se nelze v tomto případě opřít o tak širokou škálu …

Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik

Souhrnná práce VÚBP shrnující postupy a metodiky vhodné pro provádění analýzy a hodnocení rizik