Název Popis
Jak na břemena?

Tato příručka je určena nejen zaměstnancům a zaměstnavatelům, na jejichž pracovištích se vyskytují činnosti vyžadující ruční zvedání, pokládání a přemisťování nejrůznějších předmětů či břemen, ale i osobám samostatně výdělečně činným. Příručka obsahuje řadu instruktivních obrázků, znázorňujících manipulaci s různými typy břemen. Jejím cílem je poskytnout zaměstnancům návod, jak si osvojit patřičné dovednosti a způsoby práce s …

Bezpečnost práce v lesnictví

Cílem této příručky je proto ve stručnosti informovat o základních zásadách bezpečné práce, kterými je zapotřebí se v zájmu zachování zdraví při provádění prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru řídit, a o požadavcích právních předpisů, které je nutno dodržovat. Přestože nařízení vlády č. 28/2002 Sb., podmínky kvalifikace pro práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru konkrétně nestanoví, …

Fyzická zátěž

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pra­covním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, kar­cinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Uvedená kniha se zaměřuje na vymezení problémů, které souvisejí s úpravou pracovních míst určených pro zdravotně postižené zaměstnance. Její nedílnou částí je také analýza současného stavu, zaměřená na úpravu a specifické vybavení pracovních míst pro zdravotně handicapované osoby. 

Skladové objekty a jejich provoz z pohledu bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů

Autor Antonín Dušátko a kol. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.