Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Cieľom encyklopedického súboru bolo v kontexte širšej vedecko-technickej politiky Slovenska vytvoriť potrebné informačné a vedomostné zázemie pre akceptovanie nového významového prístupu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci korešpondujúceho s princípmi Svetovej zdravotníckej organizácie a uplatňovaného v priemyslovo-vyspelých krajinách Európskej únie pre širšiu oblasť používateľov. V súlade s týmito prístupmi predmetom systému BOZP nie sú len opatrenia prevencie proti úrazom a vytváranie podmienok pre bezpečnú a zdraviu nezávadnú prácu, ale aj predpoklady pre pracovnú a sociálnu pohodu, sociálnu ochranu zamestnancov, ochranu pracovného a životného prostredia a ochranu hospodárskych hodnôt. Vypracoval autorský tým pod vedením Teodora Hatiny ze slovenského Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Přílohy
  • encyklopedia.pdf
Autor: Petr Skřehot