Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení ergonomických rizik

Z pověření hlavního hygienika ČR připravili pracovníci Národního referenčního pracoviště pro fyziologii a psychofyziologii práce na Centru pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze tento metodický materiál věnovaný hodnocení ergonomických rizik, který je zaměřen zejména na rizika vedoucí k poškození pohybového aparátu. Materiál je určen především zaměstnavatelům a dozorovým orgánům působícím v oblasti BOZP k usnadnění jejich orientace v této složité problematice, ke správnému vytipování zdravotních rizik a k vhodnému nasměrování příslušných nápravných opatření k jejich omezení. Kromě orientačních checklistů, které jsou pouze vodítkem pro vyhledání jednotlivých rizikových faktorů práce, obsahuje tento materiál i checklisty, které umožňují vyhodnocení jednotlivých parametrů pracovního místa a pracoviště dle daných hodnotících kritérií. Součástí materiálu jsou i nové hodnotící metody, z kterých lze vycházet při posuzování možného rizika poškození zdraví z práce. Při práci autorky čerpaly z těchto pramenů: NIOSH, nově připravované normy ISO/PDTS 20646 a dalších zahraničních publikací.

Přílohy
  • ergonomicke_checklisty.pdf
Autor: Petr Skřehot