Název Popis
Klinická antropologie

Autorky Marie Nováková a Zdeňka Hloušková. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Kultura a komunikace v podnikovém prostředí

Autoři David Michalík a Miloš Paleček. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Kultura bezpečnosti – metodická příručka

Autoři David Michalík a Miloš Paleček. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Kultura bezpečnosti a klima bezpečnosti

Kultura jakéhokoli podniku by měla být soustředěna na bezpečnost. Pro organizace s jaderným zařízením by však kultura bezpečnosti měla být dominantním as­pektem kultury organizace. Bohužel mnoho lidí, kteří pracují v oblasti bezpečnosti, neví, co kultura bezpečnosti obnáší a jak ji posuzovat. Příručka podává základní informaci o tom, co je kultura a klima bezpečnosti a jak je můžeme ovlivňovat. 

Kultura práce a pracovního prostředí v průmyslu

Autor VÚBP. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Kutilství bez úrazu

Autor kolektiv autorů. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

LEKTOR – Metoda pro analýzu příčin nehod a selhání

Metoda je jednoduchým nástrojem, který umožňuje bez větších požadavků na přípravu zvýšit systematičnost vyšetřování příčin nežádoucích událostí – provozních poruch, selhání a nehod. Zaměřuje pozornost na systémová selhání, která jsou příčinou konkrétních selhání provozních pracovníků. 

Light Health Occupational Safety

Autor Verlag Technik Information. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Autoři Jaromír Veber a Eva Pincová. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Management rizika

Zdařilý učební text Slezské univerzity v Opavě zaměřený na Loss Prevention & Safety Promotion. Autorem díla je profesor František Babinec. 

Manual – working environment for building and construction

Příručka – pracovní prostředí pro stavebnictví podrobně popisuje způsoby, jakými lze zajistit staveniště, aby bylo nejen bezpečné, ale především splňovalo požadavky právních a ostatních předpisů. Publikace nebyla vytvořena na základě českých právních předpisech a ČSN. Jako pomůcka, případně zdroj, coby doplnění našich informací, poslouží dobře. Iinternetový odkaz ke stažení publikace: http://haandbogen.info/…/english.pdf

Měření hluku

Autor Bruel a Kjaer. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Měření stavu pracovního prostředí

Autor VÚBP. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Metodická příručka k výuce tematiky ochrana člověka za mimořádných událostí na 2. stupni ZŠ

Příručka se skládá ze tří bloků. První z nich, přípravný, se z rozličných pohledů probírá tématem i metodikou. Osvětluje zejména celé pojetí a koncepci navržené výuky žáků ZŠ. Druhý blok se věnuje především ústřednímu motivu výuky, využití zážitku a tzv. simulacím pro žáky různých ročníků ZŠ. Zde je probírané téma uváděno do kontextu s nově …

Metodický návod k odhadu, hodnocení a snižování rizik u strojů a zařízení

Autor Václav Svoboda. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů

Podrobná metodika, kterou v roce 1996 vydalo Ministerstvo vnitra – GŘ HZS. Autorem je Dr. Ing. Zdeněk Hanuška. Materiál se dělí do dvou částí: Provedení dokumentace zdolávání požárů Metodika výpočtu sil a technických prostředků jednotek požární ochrany Na konci jsou navazující tabulkové části, kde jsou uvedeny vzory: Operativního plánu (Základní text operativního plánu – Textová …

Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů

Autor Zdeněk Hanuška. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Metodologické návody pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – ILO-OSH 2001

Autor ILO. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Metody a techniky užité v ergonomii

Publikace seznamuje s řadou metod a technik používaných při ergonomickém řešení pracovního místa a pracoviště. Obsahuje množství tabulek, obrázků a grafů a také praktických příkladů aplikace vybraných metod. 

Metody analýzy rizik – sbírka příkladů

Vzorové ukázky aplikace metod analýzy rizik: Předběžná analýza ohrožení (PHA), Hazard and Operability Analysis (HAZOP), Analýza způsobů, důsledků (a kritičnosti) poruch (FMEA/FMECA), Analýza stromu poruchových stavů (FTA), Analýza stromu událostí (ETA), Blokový diagram bezporuchovosti (RBD), Analýza spolehlivosti člověka (HRA), TESEO, THER­P, HEART, Meto­da Dow FEI a další.

Mikroklimatické podmínky

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pra­covním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, kar­cinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.

MIPS – Metoda identifikace příčin selhání

Metoda zjišťuje příčiny selhání lidského činitele pomocí dotazníků vyplňovaných vybranými pracovníky na vytipovaných pracovních pozicích. Na základě získaných odpovědí jsou identifikovány soubory možných příčin, které způsobily selhání lidského činitele a vedly k mimořádné události. Metoda umožňuje nalézt nejpravděpodobnější příčiny selhání lidského činitele a určit míru pravděpodobnosti správného určení skutečných příčin.

Mobbing – nebezpečný fenomén naší doby

Autor Lenka Svobodová. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Násilí na pracovišti ve zdravotnictví

Autor ILO. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Návod pro hodnocení rizik při práci

Autor Evropská komise. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Návrh metodické příručky Českého báňského úřadu pro hodnocení rizika

Tento metodický pokyn poskytuje jednoduchý a účelný postup pro hodnoceni rizika na pracovišti a jeho řízení. V první části příručky jsou shrnuty základní principy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a místo, které v systému řízení zaujímá hodnocení rizika. V dalších částech jsou popsány postupy hodnocení rizika a jeho řízení a konkrétní metodiky, pomoci nichž může byt riziko hodnoceno …

Nebezpečí spojená s výbuchy

Brožura má za cíl napomoci malým a středním podnikům při identifikaci ne­bezpečí výbuchů plynů a prachů na pracovištích, při vyhodnocování souvisejících rizik a doporučit možná preventivní a bezpečnostní opatření. Věnuje se pouze chemickým explozím a nezahrnuje jiné typy výbuchů, jako jsou třeba exploze vznikající následkem nes­tabilních reakcí, exploze výbušnin a fyzikální exploze tlakových nádob­. Brožura je rozdělena do následujících ka­pitol: 1. Základní informace, 2. Kontrolní list pro hodnocení rizik, …

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Tato brožura byla vytvořena na základě požadavku posuzování rizik u zaměstnanců pra­cujících s elektrickým napětím a/nebo vystavených nebezpečím sou­visejícím s elektřinou. Tato brožura poskytuje základní informace se zaměřením na nebezpečí související s elektřinou, pou­žívání přístrojů a nářadí a konstrukci (plány, návrhy) elektrické in­stalace. Infor­mace jsou rozděleny do následujících ka­pitol: 1. Základní informace, 2. Posuzování rizik, 3. Příklady “přípustných” a “nepřípustných” si­tuací, 4. Snižování rizik, 5. Příloha 1 a 2.

Nebojte se rizik

Autor Miloš Paleček a Pavel Šebek. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Několik rad podnikovému lektorovi

Autoři Jiří Ondryáš a Mirko Hrbek. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Nezávazná příručka osvědčených postupů pro provádění směrnice 2003/10/ES „Hluk na pracovišti“

Tato nezávazná příručka Evropské komise byla sestavená podle směrnice 2003/10/ES. Jejím účelem je pomoci společnostem, zvláště malým a středním podnikům, stejně jako všem osobám majícím zájem na prevenci pracovních rizik, ustanovení této směrnice uplatňovat. Tuto příručku je vhodné používat při praktickém uplatňování ustanovení směrnice 2003/10/ES ve vztahu k opatřením, jež je třeba přijmout kvůli prevenci rizik vyplývajících z …

Nezávazná příručka pro správnou praxi pro porozumění a provádění směrnice 92/57/EHS „o staveništích“

Cílem této nezávazné příručky je přispět k tomu, aby všechny strany zapojené do stavby (včetně stavebníků, vedoucích stavby, projektantů, ko­ordinátorů, zhotovitelů a dalších zaměstnavatelů, za­městnanců, dodavatelů atd.) porozuměly ustanovením směr­nice a prováděly je. Příručka obsahuje znění směrnice, které stanoví její minimální požadavky, a uvádí vysvětlivky. Zahrnuje také některé návrhy a příklady osvěd­čených postupů. Čtenáři by měli vzít v úvahu vnitros­tátní právní předpisy, protože ty …

Nezávazná příručka správných postupů pro provádění směrnice 2001/45/ES (o práci ve výškách)

Tato příručka Evropské komise slouží zejména malým a středním podnikům jako pomůcka při výběru nejvhodnějšího pracovního zařízení pro dočasnou práci ve výšce. Pomůže podnikům zlepšit bezpečnost svých pracovníků i řídit své výrobní náklady. V příručce jsou shromážděny „osvědčené postupy“ určené jak odborníkům, tak i subjektům za­pojeným do prevence úrazů při práci ve výškách. 

NIOSH POCKET GUIDE TO CHEMICAL HAZARDS

Toxikologická databáze americké NIOSH.

Objasňování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových událostí

Jedná se o metodickou pomůcku pro zaměstnavatele a osoby pověřené zaměstnavatelem k objasňování příčin a okolností pracovních úrazů, havárií, poruch technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav a nemocí z povolání. Autor Pavel Kučina.

Occupational Health and Safety at the Workplace – Designing with Ergonomics

Autor Verlag Technik Information. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Tato publikace, jejíž autorkou je PaedDr. Eva Marádová, CSc., vychází ze zásad interdiscipli­nárního přístupu v ochraně dětí. Obsahuje teoretický úvod do problematiky ochrany obyvatel za mimořádných událostí, shrnující přehled a charakteristiku mimořádných událostí přírodního i antropogenního původu. Poskytuje souhrn pokynů a praktických doporučení pro správné jednání v konkrétních situacích, které mohou ohrozit zdraví a životy …

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci s chemickými prostředky

Autor kolektiv autorů. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Autor VÚBP. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Pět kroků k úspěšnému bezpečnostnímu managementu

Autor IVBP. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Podmínky dobrého vidění a vhodná intenzita osvětlení pracoviště

Autor Jaro Křivohlavý. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Podnikový dokument o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Autor VÚBP. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik

Souhrnná práce VÚBP shrnující postupy a metodiky vhodné pro provádění analýzy a hodnocení rizik 

Posuzování požárního nebezpečí objektů a technologií

Autor Vladislav Banasinský. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Posviťme si na břemena

Brožura, která představuje výsledek dvouleté (2007–2008) evropské informační a inspekční kampaně, iniciovanou Výborem vrchních inspektorů práce. Brožura je zaměřená jak na pracovníky, tak na zaměstnavatele v odvětví stavebnictví. Ob­sahuje příklady správné praxe, která usnadní vytvoření pozitivní kultury v oblasti bez­pečnosti práce. 

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů

Autor Jitka Nováková. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů

Tato příručka je určena pro potřeby široké veřejnosti. Jejím cílem je seznámit zaměs­tnavatele, zaměstnance, provozovatele zařízení i zájemce z řad občanů se základními informacemi o chemických látkách používaných při povrchových ú­pravách materiálů. Zároveň chce upozornit na možná nebezpečí, vyplývající z vlas­tností chemických látek, a na případná rizika, plynoucí z používání těchto chemických látek. Příručka je zaměřena především na používání chemických látek …

Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot

Tato příručka je určena pro potřeby široké veřejnosti. Jejím cílem je seznámit zaměs­tnavatele, zaměstnance, provozovatele zařízení i zájemce z řad občanů se základními informacemi o chemických látkách, používaných v čerpacích stanicích pohonných hmot. Zároveň chce upozornit na možná nebezpečí, vyplývající z vlas­tností chemických látek, a na případná rizika, plynoucí z používání těchto chemických látek. Příručka je zaměřena především na používání chemických …

Používání chemických látek v zemědělství

Tato příručka je určena pro potřeby široké veřejnosti. Jejím cílem je seznámit zaměs­tnavatele, zaměstnance, provozovatele zařízení nebo činností i zájemce z řad občanů se základními informacemi o bezpečném zacházení s chemickými látkami a směsi používanými v zemědělství. Zároveň chce upozornit na možná nebezpečí, která vyplývají z nebezpečných vlastností těchto látek, a na případná rizika plynoucí z jejich používání. Příručka je zaměřena …

Používání chemických látek ve vodárenství

Tato příručka je určena pro potřeby široké veřejnosti. Jejím cílem je seznámit zaměs­tnavatele, zaměstnance, provozovatele zařízení nebo činností i zájemce z řad občanů se základními informacemi o bezpečném zacházení s chemickými látkami a přípravky používanými při úpravách vody. Zároveň chce upozornit na možná nebezpečí, vyplývající z nebezpečných vlastností těchto látek, a na případná rizika, plynoucí z jejich používání. Příručka je zaměřena …

Pracovní polohy

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pra­covním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, kar­cinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.

Pracovní sedadla

Autor Přemysl Jeník. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Pracovní stoly

Autor Přemysl Jeník. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Pracovní stres a zdraví

Autor Oldřich Matoušek. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Praktická vizuální komunikace – učebnice druhé gramotnosti

Velice zdařilá a obsáhlá monografie Mgr. Tomáše Fassatiho zaměřená na ergonomické aspekty zobrazování informací. Učebnice je rozdělena do čtyř částí, které se často opakovaně věnují jednotlivým oblastem zrakového sdělování, aby je podrobily různým úhlům pohledu. Přesto, že jsou jednotlivé díly publikace více věnovány teorii nebo praxi, je návaznost teorie a praxe využívána průběžně. V teoretických částech se to …

Praktické aspekty prevence rizik 2016 – soubor přednášek

Akce: Praktické aspekty prevence rizik 2016 Datum konání akce: 4.2.2016 (Praha) a 3.3.2016 (Pardubice) Seznam přednášek: Novinky v legislativě BOZP (JUDr. Petr Kožmín) Výsledky kontrolní činnosti SÚIP – trendy a slabá místa v BOZP z pohledu inspekce práce (Ing. Ondřej Varta) Analýza a hodnocení rizik – děláme to opravdu správně? (RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, …

Praktické aspekty prevence rizik 2017 – soubor přednášek

Akce: Praktické aspekty prevence rizik 2017 Datum konání akce: 9.2.2017 a 23.2.2017 (Praha) Seznam přednášek: Trendy a strategie národní politiky BOZP – aktuality z vrcholných orgánů v oblasti BOZP (JUDr. Petr Kožmín / ZÚBOZ, z.ú.) Změny na úseku ochrany zdraví při práci v pojetí novely zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (JUDr. Zdena Krýsová …

Prevence a zvládání stresu

Autor Jaroslav Uzel. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů

Souhrnný studijní materiál věnovaný problematice prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů dostupný v tištěné i elektronické podobě stejně jako v podobě webové stránky. http://centrumprev.sweb.cz/…LV-OBSAH.htm

Prevence pracovních rizik

Úvodní část publikace představuje souhrnný a obecný úvod k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v tomto kontextu seznamuje s některými aspekty státního dozoru v této oblasti a problematikou školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tato část se dále zaměřuje na prevenci rizik a zajišťování bez­pečnosti a ochrany zdraví při činnostech jako jsou strojní obrábění …

Prevence rizik

Skriptum Vysoké školy ekonomické v Praze, které se zaměřuje na systémové pojetí problematiky prevence rizik včetně historických souvislostí. Autorem je Miloš Paleček.

Prevence v pracovním lékařství

V roce 1997 vydal Státní zdravotní ústav s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví Manuál prevence v lékařské praxi. V roce 2009 byl text Manuálu aktua­lizován, částečně přepracován a vydán pod názvem „Prevence v praxi“. Do reedice z roku 2009 nebyla zahrnuta část věnovaná pracovnělékařské problematice, obsažená v 5. dílu původního Manuálu nazvaném „Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních …

Prevence závažných havárií

Cílem tohoto učebního textu je stručně seznámit studenty s dynamicky se vyvíjejícím oborem – prevencí závažných havárií. V dnešním technickém světě se objevují průmyslové havárie stále častěji, proto je třeba jejich vzniku předcházet. Tato publikace shrnuje zkušenosti, poznatky a přístupy k pro­blematice hodnocení rizik závažných havárií na zdraví a životy lidí, majetek a životní prostředí v souvislosti s nakládáním s …

Přínos somatografie pro techniku

Autor UTEIN. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Příručka k posuzování odborné způsobilosti elektrotechniků

Autor kolektiv autorů. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Příručka pro hodnocení kvalifikace osob pro práce pod napětím

Autor kolektiv autorů. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

První pomoc a jak jí učit

Autoři Kubíková Zdeňka, Zuchová Barbora a kol. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

První pomoc a jak ji učit

Příručka vytvořená autorským týmem pod vedením Zdeňky Kubíkové z Masarykovy univerzity v Brně.

Psychická zátěž

Autor kolektiv autorů. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Psychická zátěž

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pra­covním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, kar­cinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.

Psychická zátěž a vedoucí pracovník

Autor Drahoslava Bobysudová. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Psychologické hladiska skracovania pracovného času

Autor Ludovít Januška. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Psychologie práce a její užití

Autor Zbyněk Bureš. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Rizika expozice vibracím přenášených na ruce a tělo

Cílem této brožury je shrnutí požadavků nutných k identifikaci a snížení rizik při vystavení zaměstnanců vibracím a možností imple­mentace direktivy “Vibrace” (2002/44­/EK) na národní úroveň, a to v malých a středních podnicích. Brožura obsahuje tři kapitoly: 1. Základní informace, 2. Hodnocení rizik, 3. Příloha 1 a 2.

Rizika nanomateriálů

Jedná se o učební text zaměřený na problematiku nanobezpečnosti. Dílo obsahuje osm hlavních kapitol: 1) Současný stav v oblasti nanotechnologií, 2) Bezpečnost nanotechnologií, omezení a stav legislativy, 3) Nanomateriály a jejich specifické vlastnosti, 4) Expozice, příjem a translokace nanomateriálů, 5) Interakce nanomateriálů s biologickými systémy, 6) Mechanismy toxického účinku nanočástic, 7) Zdravotní dopady v souvislosti s …

Rizika při práci na strojích a jiném výrobním zařízení

Brožura si klade za cíl napomáhat při hodnocení rizik souvisejících s prací se stroji a dalšími výrobními zařízeními. Je rozdělena do následujících kapitol: 1. Základní informace, 2. Hodnocení rizik a navrhovaná opatření zahrnující: Krok 1: Identifikace nebezpečí, Krok 2: Předpokládaná rizika a hodnocení rizik, Krok 3: Výběr opatření pro zlepšení situace a jejich implementace. Brožuru vydala ISSA a v českém překladu vyšla v roce 2014.

Riziká technických zariadení – manažérstvo rizika

Autor Juraj Sinay a kol. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Rizikové faktory při práci v pekárně

Odborný článek autorů J. Ticháčkové a J. Chaloupky, který vyšel v časopise Pracovní lékařství č. 61, v roce 2009.

Rodinný podnik – to nejdůležitější pro bezpečnost a zdraví v rodinných podnicích

V této brožuře naleznete několik příkladů z praxe vycházejících z typického prostředí v rodinných podnicích. Brožura představuje procesní dokumentaci sestavenou na mezinárodní úrovni. Byla společně sestavena členy Vereinigung der Metall-Berufsgenossen­schaften (Sdružení nositelů úrazového pojištění v kovoprůmyslu), Asociación para la Prevención de Accidentes (Svaz pro předcházení úrazům) a Allgemeine Unfallversiche­rungsanstalt (Všeobecná úrazová pojišťovna). Práce byla podpořena členy odborných sekcí Mezinárodní asociace soci­álního …

Rozdíly mezi lidmy v nehodovosti

Autor Jaro Křivohlavý. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Ruční manipulace s materiálem

Autor V. Černý. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Skladové objekty a jejich provoz z pohledu bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů

Autor Antonín Dušátko a kol. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Snížený a zvýšený barometrický tlak

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pra­covním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, kar­cinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.

SOS – Naučte se chránit sebe, svůj domov a rodinu

Autoři Chris McNab a Joanna Rabigerová. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Souhrnná studie faktorů ovlivňujících bezpečnost v prostředí digitalizované práce uvnitř systému člověk-stroj

Tento dokument představuje souhrnný výstup z projektu „Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a pracovních operací na kulturu bezpečnosti v průmyslovém sektoru“, který byl řešen v období 2019 až 2022. Uvedený projekt byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu společenskovědního výzkumu ÉTA.  Cílem projektu bylo určit míru dopadů digitalizace v průmyslovém sektoru, tj. v sektoru …

Soustava metod technické ochrany proti nebezpečným sbíhavým válcům

Autor Vladimír Janoušek a kol. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Spolehlivost lidského činitele

Jaderná zařízení vzbuzují jak respekt vyvolaný používanými špičkovými techno­logiemi a pracovními postupy, tak nedůvěru, ke které přispívá každá neprojektová si­tuace kterékoli části provozu. Na těchto neprojektových situacích se podílí v podstatné míře obsluha, které je v rámci uvedené knihy věnována hlavní pozornost. V publikaci jsou shrnuty různé nehody, na jejichž vzniku se podílelo selhání lidského činitele. Autoři Miloš …

Správná ergonomie při práci a denních činnostech – prevence bolesti v zádech

Autorky M. Bar­tošová a K. Zitová. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Starší pracovník

Autoři Oldřich Matoušek a Irena Maclová. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Stres a jeho vliv na pracovní výkon

Jedná se o bakalářskou práci Karla Vošáhlíka, jejímž cílem bylo prozkoumat souvislosti mezi výkonností pracovníků ve stresovém prostředí a jejich schopností podávat optimální pracovní výkon. Práce předkládá také návrh opatření na snížení resp. odstranění stre­sových faktorů ve vybraném podnikovém prostředí s ekonomickými důsledky.

Světlo a osvětlování

Malé skriptum Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, které se zaměřuje na problematiku světla a osvětlování v interiérech.

Systémy výstražné a havarijní signalizace

Autor Miloš Paleček. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Teorie vnitřního prostředí budov

Účelem této publikace je snaha o předložení nejnovějších vědeckých poznatků z problematiky vnit­řního prostředí budov a to srozumitelnou, co nejvíce přijatelnou formou s co největším počtem obrázků, aby i čtenář s vizuální pamětí si přišel na své. Cílem pak je, aby si pokud možno každý osvojil nový, vyšší životní styl svého bydlení a požadavky na optimální pracovní prostředí, které by …

The handbook of task analysis for human-computer interaction

Odborná příručka, která se zaměřuje na problematiku interakce v systému člověk-počítač. 

Toxikologie

Jedná se o VŠ skripta, jejichž cílem je seznámit čtenáře s vybranými oblastmi toxikologie a s vlivem chemických látek a přípravků na živé organismy a životní prostředí. Dílo obsahuje také problematiku bezpečnosti a hygieny práce včetně platné legislativy související s nakládáním s che­mickými látkami. Po části obecné toxikologie následuje část speciální toxikologie, kde je pozornost zaměřena na toxické vlastnos­ti …

Uklouznutí a pády z výšky

Brožura byla zpracována za účelem pomoci při vyhodnocení rizik z důvodu uklouznutí a při pádech z výšky. Informace jsou rozděleny do následujících ka­pitol: 1. Základní informace o uklouznutí a pádech z výšky, 2. Kontrolní list pro určení rizik uklouznutí a pádů z výšky, 3. Vyhodnocení rizik, 4. Přijatá opatření, 5. Příloha. Brožuru vydala ISSA a v českém překladu vyšla v roce 2010.

Vibrácie na pracoviskách

Autoři Jozef Matula a Štefan Kubík. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Vliv dynamického namáhání na komfort sezení

Bakalářská práce Filipa Jíny z Technické univerzity v Liberci, která se zaměřuje na problematiku sezení. V teo­retické části je definován samotný komfort sezení, co jej ovlivňuje, možnosti jeho měření, příčiny vystavení dlouhodobému sezení a to především ze zdravotního hle­diska a základní požadavky na správné sedadlo. Obsahem praktické části této bakalářské práce jsou tři experimenty prováděné na čtyřech autopotahových textilií, …

Vliv havárií na životní prostředí

Tato publikace shrnuje zkušenosti, poznatky a nové přístupy k pro­blematice hodnocení vlivů havárií souvisejících s nebezpečnými látkami a přípravky na životní prostředí. Vzhledem ke složitosti a rozmanitosti jed­notlivých složek životního prostředí je toto hodnocení náročnější, a na rozdíl od problematiky hodnocení dopadů havárií na zdraví a životy lidí a majetek, se nelze v tomto případě opřít o tak širokou škálu …

Vybrané aspekty soudobého terorismu

Autor David Řehák a kol. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.